2002vol. 5Economic Freedom, Justice and Ethics


 • Adam Węgrzecki
  Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej
  Freedom and Optionality in Economic Activity
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jacek Sójka
  Znaczenie pragmatyzmu dla etyki gospodarczej
  The Relevance of Pragmatism for Business Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Idea sprawiedliwości społecznej i jej specyfika
  The Concept of Social Justice and Its Specificity
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wiesław Piątkowski
  Św. Tomasza z Akwinu teoria ceny sprawiedliwej (justum pretium)
  Saint Thomas Aquinas’ Theory of Just Price (iustum pretium)
  Full text (Polish)   Abstract

 • Piotr Bartula
  Etyka, nauki polityczne i demokracja
  Ethics, Social Science and Democracy
  Full text (Polish)   Abstract

 • Antonii Marszałek
  Suwerenność osoby ideą chrześcijańską
  Sovereignty of an Individual as a Christian Idea
  Full text (Polish)   Abstract

 • Katarzyna Haremska
  Spór o człowieka ekonomicznego
  The Dispute on the Economic Man
  Full text (Polish)   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Konsument: suweren czy wasal biznesu?
  Consumer: Sovereign or Vasal of Business?
  Full text (Polish)   Abstract

 • Janina Godłów-Legiędź
  Dylematy liberalizmu w progu XXI wieku
  Dilemmas of Liberalism at the Turn of the 20th Century
  Full text (Polish)   Abstract

 • Anna Krajewska
  Dlaczego podatki od dochodów ludności są progresywne?
  Why Are Personal Income Taxes Progressive?
  Full text (Polish)   Abstract


Economic Morality and Culture


 • Piotr Jaroszyński
  Ideologiczne deformacje rozumienia ekonomii
  Ideological Distortions of the Perception of Economics
  Full text (Polish)   Abstract

 • Halina Promieńska
  Prawa rynku a prawa człowieka i podstawowe normy moralności
  Rights of Market, Rights of Man and Basic Moral Rules
  Full text (Polish)   Abstract

 • Kazimierz Sosenko
  Oceny ewaluatywne w etyce biznesu
  Evaluation in Business Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • Joanna Dzionek-Kozłowska
  Alfred Marshall. Ekonomia a etyka
  Alfred Marshall. Economics and Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jacek Otto
  Etyczno-moralne aspekty działalności marketingowej firm w świetle koncepcji marketingu relacji (relationship marketing)
  The Ehical Aspects of Marketing Activity in the Light of Relationship Marketing Concept
  Full text (Polish)   Abstract

 • Zofia Mikołajczyk
  Wpływ dziedzictwa historycznego na współczesne zachowania ekonomiczno-organizacyjne i kulturę Polaków
  The Influence of Historical Heritage on the Poles’ Contemporary Economic, Organisational and Cultural Behaviour
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wiesław Banach
  Rynek jako dziedzina kultury
  Market as a Domain of Culture
  Full text (Polish)   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Znaczenie kultury konsumpcji i jej wartości w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych w społeczeństwie przełomu wieków
  The Significance of the Consumption Culture and Its Value in the Shaping of the Consumption Behaviour in the Society at the Turn of the Century
  Full text (Polish)   Abstract

 • Anna Organiściak-Krzykowska
  Bezrobocie a godność człowieka
  Unemployment and Human Dignity
  Full text (Polish)   Abstract


Business Ethics


 • Janina Filek
  Etyka biznesu: kolejna zasłona czy konieczność?
  Business Ethics: a Next Screen or Necessity?
  Full text (Polish)   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Religijne źródła etyki biznesu
  Religious Sources of Business Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Etyka biznesu jako teoria graniczna
  Business Ethics as a Cross - Theory
  Full text (Polish)   Abstract

 • Grzegorz Szulczewski
  Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych w procesie zarządzania
  Ethics in Business. A Reflection on Opportunities and Limitations of Applying Ethical Cathegories to Management
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Marian Stepulak
  Dylematy etyczno-moralne psychologa biznesu
  The Ethical and Moral Dilemmas of the Business Psychologist
  Full text (Polish)   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  Medycyna jako biznes: etyczne dylematy funkcjonowania medycyny w warunkach polskiej służby zdrowia
  Medicine as a Business: Ethical Dilemmas of Its Functioning in the Course of Reforms of Polish Medical Care System
  Full text (Polish)   Abstract


Ethical Codes and Ethics of Profession


 • Wojciech Gasparski
  Kodeksy etyczne: ich struktura i treść
  Ethical Codes: Their Structure and Content
  Full text (Polish)   Abstract

 • Andrzej Szukalski
  Etyka w polskim systemie bankowym
  Ethics in the Polish Banking System
  Full text (Polish)   Abstract

 • Iwona Bogucka
  Etyczne podstawy relacji z klientem w zawodach obsługi prawnej
  The Relationship between Client and Lawyer in Professional Legal Practice and Their Ethical Principles
  Full text (Polish)   Abstract

 • Leszek Gajos, Mirosław Gajdek
  Etyka współdziałania agenta ubezpieczeniowego z klientem. Analiza na przykładzie agentów ubezpieczeniowych firmy X
  The Ethics of the Co-operation between the Insurance Agent and the Client. The Analysis on the Basis of the X Insurance Company Agents
  Full text (Polish)   Abstract

 • Maciej Kijowski
  O etycznym wymiarze mandatu poselskiego
  On Ethical Aspect of the Parliamentary Mandate
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wojciech Sztombka
  Informacyjna, krytyczna oraz edukacyjna funkcja mediów a odpowiedzialność etyczna dziennikarza
  Informational, Critical and Educational Function of Media and the Ethical Responsibility of Journalists
  Full text (Polish)   Abstract

 • Waldemar Kwiatkowski
  Pojęcie odpowiedzialności w etyce biznesu i etyce lekarskiej
  The Concept of Responsibility in Business and Medical Ethic
  Full text (Polish)   Abstract

 • Małgorzata Rybczyńska-Zentor, Tomasz Węgiel
  Etyka w Służbie Celnej
  Ethics in Customs
  Full text (Polish)   Abstract


Other Problems of Economic Ethics


 • Bożena Klimczak
  Działania grupowe z perspektywy ekonomii i etyki
  The Action of Interest Groups from Economic and Ethical Perspectives
  Full text (Polish)   Abstract

 • Józef Oleński
  Prawo do prawdy i prawo do informacji jako podstawy społecznego ładu informacyjnego
  Right to the Truth and Infomation as the Foundation of Information Order
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Dylematy polityki pro-rodzinnej
  The Dilemmas of Pro-family Policy
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jerzy Pruski
  Procedury i zwyczaje w podejmowaniu decyzji gospodarczych - aspekty etyczne
  Ethical Aspects of Procedures and Practices Present in Decision Making
  Full text (Polish)   Abstract

 • Marek Jacek Michalak, Urszula Dzika
  Etyczne aspekty prywatyzacji
  Ethical Aspects of Privatisation
  Full text (Polish)   Abstract

 • Zdzisław Szymański
  Ekonomia a etyka w systemie teoretycznym Józefa Supińskiego
  Economics and Ethics in the Theoretical System of Józef Supiński
  Full text (Polish)   Abstract

 • Paweł Woroniecki
  Narzędzia poznania porządku gospodarczego
  Instruments of Economic Order Cognition
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jolanta Kowal, Krystyna Węgłowska-Rzepa
  Wpływ symboli na odbiór reklamy
  The Influence of Symbols on Perception of Advertising
  Full text (Polish)   Abstract

 • Bożena Sztumska
  Czy w naszych czasach występuje zjawisko zanikania autorytetów?
  Are Social Authorities Disappearing?
  Full text (Polish)   Abstract


Ethical Problems of Education and Upbringing


 • Bogusław Śliwerski
  Doskonalenie zawodowe nauczycieli w perspektywie pedagogiki krytycznej
  The Approach of Critical Pedagogy to Teacher’s Professional Improvement
  Full text (Polish)   Abstract

 • Katarzyna Olbrycht
  Dylematy etyczne środowiska akademickiego
  Ethic Dilemmas Confronting Academic Communities
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jolanta Michalak
  Nauczyciele wobec odpowiedzialności moralnej. Między refleksją a działaniem
  Teachers and Moral Responsibility. Between Reflection and Action
  Full text (Polish)   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka, Kazimiera Szewczyk
  Standardy nauczania bioetyki: zasady teoretyczne i style realizacji zajęć
  Standards of Bioethical Teaching: Theoretical Rules and Styles of Lectures
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jolanta Kopka
  Sukces życiowy w świadomości młodzieży. Inne wybory aksjologicznej
  Life Success in the Consciousness of Young People. Other Axiological Options
  Full text (Polish)   Abstract

 • Regina Borowik
  Katolicka nauka społeczna a kształcenie liderów życia gospodarczego
  Catholic Social Science and Education of Economic Leaders
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jadwiga Tomczyk-Tołkacz
  Kształtowanie kodeksów firm i grup zawodowych w nauczaniu etyki
  The Formation of Company and Professional Codes in Ethics Lectures
  Full text (Polish)   Abstract