2006vol. 9, nr 1John Paul II in the Face of Problems of the Contemporary World


 • Zdzisław Jan Ryn
  Jan Paweł II: katecheza cierpienia i umierania
  John Paul II: The Pontificate of Suffering
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Tadeusz Ślipko
  Teoria wartości w ujęciu Karola kard. Wojtyły a tradycyjna tomistyczna etyka chrześcijańska
  The Theory of Values according to Cardinal Karol Wojtyła and the Traditional Thomist Christian Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Piotr Przesmycki
  Kompendium nauki społecznej Kościoła Katolickiego
  The Compendium of Catholic Church's Social Teaching
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Janusz Mariański
  Kościół katolicki w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze
  The Catholic Church in Poland and the Social and Economic Transformations
  Full text (Polish)   Abstract


General Problems of Economic Ethics


 • Jacek Sójka
  Etyka biznesu jako źródło przedsiębiorczości
  Business Ethics as a Source of Entrepreneurship
  Full text (Polish)   Abstract

 • Joanna Dzionek-Kozłowska
  Ekonomista jako kaznodzieja: George J. Stigler versus Alfred Marshall
  The Economist as a Preacher: Stigler versus Marshall
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wiesław Banach
  Aksjologiczne determinanty rozwoju gospodarczego
  Axiological Determinants of Economic Development
  Full text (Polish)   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Menedżerowie, politycy, gangsterzy. O potrzebie reintegracji teorii społecznej
  On the Necessity of Reintegration of the Social Theory
  Full text (Polish)   Abstract

 • Ewa Podrez
  Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu
  The Compromise as a Difficult Case of Business Ethics
  Full text (Polish)   Abstract


The History of the Ethical Notion in Economics


 • Nijole Vasiljeviene, Janina Kubka
  Kantowska metafizyka moralności a współczesna etyka zawodowa
  Kant’s Metaphysics of Morality and the Contemporary Professional Ethics
  Full text (Polish)   Abstract

 • Stefan Zabieglik
  Etyka życia gospodarczego w twórczości Adama Smitha
  Business Ethics in Adam Smith’s Works
  Full text (Polish)   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Karola Adamieckiego harmonia duchowa jako podstawa etycznej kultury organizacji
  Karol Adamiecki’s Harmony of Spirit as a Basic Ehical Oganisational Culture
  Full text (Polish)   Abstract

 • Dominik Stanny
  W czyim interesie powinna działać firma? M. Friedman kontra W.M. Evan i R.E. Freeman
  In Whose Interests Should the Corporation Be Managed? Friedman vs Freeman and Evan
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wojciech Sztombka
  Spór między Charlsem Taylorem, a Jürgenem Habermasem– dwie koncepcje praktyki społecznej i filozofii moralności
  A Dispute between Charles Taylor and Jürgen Habermas– Two Conceptions of Social Practice and Moral Philosophy
  Full text (Polish)   Abstract


Contemporary Ethics Dilemma


 • Janina Filek
  Polski trójkąt korupcyjny
  The Polish Corruption Triangle
  Full text (Polish)   Abstract

 • Anna Krajewska, Stefan Krajewski
  Koszty pracy w Polsce – mity i fakty
  Labour Costs in Poland – Myths and Facts
  Full text (Polish)   Abstract

 • Maria Smereczyńska
  Rodzina a polityka społeczno-gospodarcza państwa
  Family and the Socio – Economic Policy of the State
  Full text (Polish)   Abstract

 • Jerzy Kisielnicki, Tomasz Ochinowski
  Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych
  Ethics in a Virtual Organization and Traditional Ones
  Full text (Polish)   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Przemiany znaczenia konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
  Ethical Dilemmas of Marketing Practices in Pharmaceutical Market in Poland
  Full text (Polish)   Abstract


Globalization and Integration Ethical Effects


 • Tomasz Kwarciński
  Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa
  The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty
  Full text (Polish)   Abstract

 • Maria Greta
  Wpływ współpracy euroregionalnej na wyrównywanie różnic regionalnych i realizację „ludzkiego oblicza” integracji
  The Impact of Euro-regional Cooperation on Bridging Regional Differences and the Implementation of the Human Face of the Integration
  Full text (Polish)   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Pomoc publiczna w integrującej się Europie
  Public Aid in Integrating Europe
  Full text (Polish)   Abstract

 • Sophie Laird, Regina Borowik, Barbara Borowik
  Etyczne reperkusje globalnych przemian w społeczeństwie informacyjnym
  Ethical Repercussions of Global Transformations in the Information Society
  Full text (Polish)   Abstract

 • Dariusz Waldziński, Aleksandra Klimczuk
  Etyczne aspekty pracy konsultanta w procesie pozyskiwania dotacji UE na przykładzie polityki regionalnej
  Ethical Issues in the Process of Obtaining EU Funds by a Consultant in the Context of Regional Policy
  Full text (Polish)   Abstract


Corporate Social Responsibility


 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: ograniczenia i perspektywy
  Social Corporate Responsibility in Poland: Opportunities and Limitations
  Full text (Polish)   Abstract

 • Danuta Miller
  Ryzyko i odpowiedzialność w działalności zawodowej
  Risk and Responsibility in a Professional Activity
  Full text (Polish)   Abstract

 • Helena Ciążela
  Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a etyczna odpowiedzialność biznesu
  Ethics of Global Responsibility for the Future and Ethical Responsibility of Business
  Full text (Polish)   Abstract

 • Adriana Paliwoda-Matoliańska
  Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
  Ethical and Social Challenges of Modern Management
  Full text (Polish)   Abstract

 • Piotr Rogala
  Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie
  Total Quality Management as a Method of Socially Responsible Management
  Full text (Polish)   Abstract


Human, Organization and Morality


 • Janusz R. Sobczyk
  Człowiek i organizacja – dylematy autonomii jednostki
  A Human and an Organization. Dilemmas of Individual Autonomy
  Full text (Polish)   Abstract

 • Marian Krupa
  „Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?
  The Management Theory Jungle – Knowledge Based on an Individual Conception of Life Approach
  Full text (Polish)   Abstract

 • Barbara Mazur
  Rozwój moralny a metody rozwiązywania konfliktów w organizacji
  Moral Development and Methods of Handling Conflict
  Full text (Polish)   Abstract

 • Bronisław Bartusiak
  Filozoficzne aspekty podstaw metodologii nauk o zarządzaniu – zagadnienia wprowadzające
  The Overview of Philosophical Aspects of the Management Theory
  Full text (Polish)   Abstract


vol. 9, nr 2Ethical Problems of Academic Community


 • Bogusław Śliwerski
  Etyczno-pedagogiczne aspekty polityki oświatowej w III RP wobec procesów stratyfikacji społecznej
  Ethical and Pedagogical Aspects of Educational Policy in the Face of the Social Stratifcation Processes in the 3rd Republic of Poland
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Marcin Czajkowski
  Sprawiedliwość i miłosierdzie w praktyce nauczyciela akademickiego
  Justice and Mercy in the Practice of Academic Education
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Marian Zdzisław Stepulak
  Etyka zawodu psychologa jako przedmiot moralnej i duchowej formacji akademickiej
  Professional Ethics of Psychologists as the Subject of the Moral and Spiritual Academic Formation
  Full text (Polish)   Abstract

 • Wojciech Zieliński
  Kilka uwag o aksjologii pracy uniwersyteckiej
  A Few Remarks on the Axiology of University Work
  Full text (Polish)   Abstract

 • ks. Waldemar Świątkowski
  Dojrzałość moralno-społeczna jednostki jako cel wychowania etycznego
  Socio-Moral Maturity as the Aim of Ethical Education
  Full text (Polish)   Abstract

 • Joanna Michalak
  Sukces a ekonomizacja edukacji. Aspekty etyczne
  Success and the "Economization" of Education. Ethical Aspects
  Full text (Polish)   Abstract

 • Janusz R. Sobczyk, Małgorzata Kołodziejczak
  Dobre obyczaje w nauce – geneza i kierunki zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu
  Morality of Science. Genesis and Trends of Moral Changes in Management Sciences
  Full text (Polish)   Abstract

 • Małgorzata Kołodziejczak, Janusz R. Sobczyk
  Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia – stan obecny i jego konsekwencje
  Free-Market Morals of University Activities and the Educational Process. The Present State and Its Consequences
  Full text (Polish)   Abstract


Ethics in Institution


 • Mirosław Sekuła
  Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego
  Integrity of Public Administration Officers in the Service of Common Good
  Full text (Polish)   Abstract

 • Marta Przęczek
  Problemy etyczne w zarządzaniu instytucją kultury (refleksje na tle własnych doświadczeń zawodowych)
  Ethical Problems of the Cultural Institution Management – Selected Aspects Based on Personal Work Experience
  Full text (Polish)   Abstract

 • Andrzej Brzozowski, Anita Wróblewska
  Odpowiedzialność moralna w działalności gospodarczej na przykładzie ABB Polska
  Business Ethics in ABB Poland – a Case Study
  Full text (Polish)   Abstract


Other Problems Related to Ethics


 • Janusz Skodlarski
  Wcielenia Bony Sforza d’Aragona (1494–1557)
  Fields of Bona Sforza d’Aragona’s activity (1494–1557)
  Full text (Polish)   Abstract

 • Marek Gniazdowski
  Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych... ale co teraz?
  Approval of Corruption and Nepotism in Totalitarian Systems… and What Now?
  Full text (Polish)   Abstract

 • Magdalena Wieczorkowska
  Etyczność reklam Benettona
  Ethics in Ad Campaigns of United Colors of Benetton
  Full text (Polish)   Abstract

 • Mieczysław J. Bonisławski
  Kto i jak odpowiada za warunkowanie jakości odczuć turysty-gościa?
  Who and to What Extent is Responsible for the Quality of a Tourist’s Feelings?
  Full text (Polish)   Abstract