2009vol. 12, nr 1The Social and Ethical Problems of the World in the Teachings of John Paul II


 • o. Leon Stefan Knabit OSB
  Prawda ekonomiczna według Jana Pawła II
  Economic Truth According to Pope John Paul II
  Full text (Polish)   Abstract    References

 • Aurelia Polańska
  Zasady solidarności w nauce Jana Pawła II i w Strajku w Gdańsku w 1980 r.
  Solidarity Principles in the Teachings of John Paul II and during 1980 Strike in Gdańsk
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Michał Michalski
  Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae – aktualna propozycja dla świata akademickiego
  Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae – Actual Proposal for Academic World
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Anna Nawrot
  Rola środków społecznego przekazu w budowaniu jedności Europy w refleksji Jana Pawła II
  The Role of the Means of Social Communications in the Process of European Integration in Thought of John Paul II
  Full text (Polish)   Abstract   References


On History of Ethical Thought


 • Janina Kubka
  Moralny aspekt niewidzialnej ręki w interpretacji Petera Koslowskiego
  Moral Aspect of Invisible Hand in Peter Koslowski’s Interpretation
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Joanna Zegzuła-Nowak
  Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga
  Homo ethicus as the Ethical Ideal in Henryk Elzenberg’s Philosophical Conception
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Janusz Skodlarski
  Paweł Brzostowski (1739–1827). Twórca Rzeczpospolitej Pawłowskiej
  Paweł Brzostowski (1739–1827). The Founder of ‘Rzeczpospolita Pawłowska’
  Full text (Polish)   Abstract   References


Ethical Problems in Process of Integration and Globalization


 • Grzegorz Szulczewski
  Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów
  World Financial Crisis of 2008 from a Business Ethics’ Point of View
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bożena Mikołajczyk
  Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny)
  Microfinance – a New Challenge in the European Union (a Humanistic Aspect)
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Małgorzata Ramocka
  Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji
  The Sacralization of Consumption as a Phenomenon of Globalization
  Full text (Polish)   Abstract   References


Business Ethics


 • Tadeusz Borkowski
  Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu
  Philosophical and Pragmatic Limitations of Business Ethics
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Adam Zadroga
  Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce
  Methods of Grasping Business Ethics in Poland
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Piotr Rogala
  Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw
  Social Responsibility as a Method of Improving Activities of Small and Medium-sized Companies
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Stanisław Wieteska
  Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie
  Trust as Part of Business Ethics in Life Insurance Company
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Robert Rogowski
  Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych
  Axiological Foundations of National Insurance System
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Iwona Dorota Czechowska
  Etyka działania bankowo-ubezpieczeniowego usługodawcy
  Ethics of a Bancassurance Service Provider
  Full text (Polish)   Abstract    References

 • Małgorzata Legiędź-Gałuszka
  Zasady uczciwej konkurencji w przemyśle targowym
  The Rules of Fair Competition in the Exhibition Industry
  Full text (Polish)   Abstract   References


Problems of Social Justice and Economic Developmentvol. 12, nr 2Ethics Dilemma in Healthcare


 • Mieczysław Gałuszka
  Elity medyczne versus elity polityczne: kryzys elit zaufania publicznego
  Medical Elites versus Political Elites: the Crisis of the Public Elites
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Anna Skura-Madziała
  Religie świata i ich stanowisko wobec eutanazji
  Religions of the World and their Positions on Euthanasia
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bożena Walerjan
  Nowe dylematy medycyny – zjawisko macierzyństwa zastępczego w perspektywie społeczno-etycznej
  New Medical Dilemmas – the Surrogate Motherhood in the Social – Ethical Perspective?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marta Makowska
  Etyka w pracy przedstawiciela medycznego
  Work Ethics of the Pharmaceutical Sales Representatives
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Dorota Jołkiewicz
  Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania się epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu
  The Ethical Dimension of AIDS/HIV Outspreading in the World – Problem’s Outline
  Full text (Polish)   Abstract   References


Ethical Problems of Academic Community


 • ks. Marian Stepulak
  Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna
  Psychologist as an Academic Teacher in the Media. Ethical Reflection
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bogusław Śliwerski
  Model szkoły w świetle pedagogiki chrześcijańskiej Instytutu Edukacji Narodowej
  The Model of School in Christian Pedagogics of the Institute of National Education
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Karol Fjałkowski
  Dydaktyczne znaczenie ekonomii instytucjonalnej, jako nurtu ukazującego rolę moralności w życiu gospodarczym
  The Didactic Meaning of Institutional Economics as a School of Economic Thought: the Role of Morality in the Economic Life
  Full text (Polish)   Abstract   References


MiscellaneaProblems for Discussion


 • Piotr Bartula
  „Testamentowa” „teoria” sprawiedliwości
  The ‘Testamentary’ Theory of Justice
  Full text (Polish)   Abstract

 • Andrzej Sztylka
  Przyjaźń i wspólnota, jako czynniki autentyzmu życia i działania ludzi. Kilka uwag na podstawie własnego doświadczenia
  Friendship and Community as Elements of Authenticity of Life and Human Action. Several Personal Thoughts
  Full text (Polish)   Abstract