2010vol. 13, nr 1Salesian Social Programmes


 • ks. Enrico dal Covolo SDB
  Zaangażowanie Zgromadzenia Salezjańskiego na rzecz rozwoju społecznego. Wczoraj i dziś
  The Involvement of the Salesian Congregation in Social Development. The Then and Now
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Henryk Skorowski SDB
  Myśl społeczna Kardynała Augusta Hlonda. Wybrane zagadnienia
  The Selected Issues of Cardinal August Hlond’s Social Thought
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Jerzy Gocko SDB
  Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom moralnym i społecznym
  The Mission of the Salesian Congregation in the Light of Formation of Moral and Social Values
  Full text (Polish)   Abstract   References


Ethics, Society, Administration, Local Government


 • bp Adam Lepa
  Etyka mediosfery
  Mediosphere Ethics
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Piotr Przesmycki SDB
  O myśleniu i działaniu po polsku
  On the Thinking and Feeling in Polish
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Jerzy W. Gałkowski, Łukasz Kanafa
  Społeczeństwo obywatelskie a moralność
  Civil Society and Morality
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Kazimierz Gryżenia SDB
  Autentyzm a uczciwość. Zgodność czy rozbieżność?
  Conformity and Honesty. Consistence or Divergence?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Przemysław Rotengruber
  Prawo i etyka - dwa bieguny publicznej debaty dotyczącej spraw gospodarczych
  Law and Ehics - Two Opposite Poles of the Public Debate on Economic Issues
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Ewa Kulesza
  Ochrona danych osobowych klientów jako element działania etycznego przedsiębiorcy
  Personal Data Protection as an Ethical Aspect of Entrepreneurship
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Arleta Nerka
  Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy
  Ethical Problems of Personal Data Protection of the Employee at Work
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bronisław Bombała
  Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego
  The Issue of Empowerment in the Concept of Personalistic Leadership and Servant Leadership
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marek Stawecki
  Granice lojalności w samorządzie terytorialnym
  The Limits of Loyalty in Local Government
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Michał Kasiński
  Lojalność urzędnika w świetle prawa i etyki
  Loyalty of an Official in the Light of Law and Ethic
  Full text (Polish)   Abstract   References


Problems of Social Justice and Economic Development


 • Adam Płachciak
  Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development
  A. Sena’s Concept of Development as Freedom and the Idea of “Sustainable Development”
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Marek Stępniak
  Koncepcja przedsiębiorstwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego
  The Concept of an Enterprise in the Social Teaching of the Catholic Church
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Tomasz Przybyciński
  Etyka a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce
  Ethics and Creation of the Market Order in Poland
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Grzegorz Szulczewski
  Lekcja kryzysu. Etyczny kapitalizm konieczność czy utopia?
  A Lesson from the Crisis. Capitalism Will be Ethical or None?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Paweł Kumor
  Wpływ zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac na wzrost gospodarczy
  The Impact of Too Little and Too Big Earnings Inequalities on Economic Growth
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Małgorzata Fic
  Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie
  The Effect of the Minimum Wage on Employment
  Full text (Polish)   Abstract   References


Insurance and Banking Ethics


 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Etyczne aspekty kredytu
  Ethical Aspects of Credit Institution
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Paweł Bogumił Sobuś
  Pożyczka na procent. Próba oceny etycznej
  Loan Per Cent. Attempting to the Ethical Assess
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Stanisław Wieteska
  Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych
  Awareness and Self-Awareness
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Iwona D. Czechowska
  Finansowanie nieruchomości za pomocą kredytu bankowego wobec braku stabilności finansowej a problem bezpieczeństwa konsumenta
  Real Estate Financing by a Bank Loan in Times of Financial Instability and the Problem of Consumer Safety
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Witold Śmigielski
  Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczno-moralne z punktu widzenia łódzkich studentów
  Tax Evasion as an Ethical Issue From the Point of View of the Students of Lodz
  Full text (Polish)   Abstract   References


vol. 13, nr 2Ethical Problems of Academic Community


 • ks. Tadeusz Ślipko SJ
  Dobro moralne w praktyce zawodu nauczycielskiego
  The Moral Good in Teacher’s Profession
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Etyka – zagrożenie wolności nauki?
  Ethics – Impendence of Science’s Liberty?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Grzegorz Polok
  Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego – czy ta tendencja może ulec zmianie?
  Erosion of Respect Towards Academics – Can the Visible Trend be Changed?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bogusław Śliwerski
  Polityka oświatowa III RP jako czynnik erozji kapitału społecznego
  Polish Educational Politics as a Factor of Social Capital Erosion
  Full text (Polish)   Abstract    References


On History of Ethical Thought


 • Zdzisław Szymański
  Etyczne i ekonomiczne aspekty kategorii zasoby społeczne Stanisława Gąbińskiego
  Ethical and Economic Aspect of the Stanisław Głąbiński’s Social Resources Category
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Olgierd Andrzej Górecki
  Korelacja etyki z gospodarką w doktrynie Herberta Spencera
  Correlation Between Ethics and Economy in the Doctrine of Herbert Spencer
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bogusław Piotr Marks
  Kwestie etyczne w prawie giełdowym okresu zaborów i pierwszych lat niepodległości Polski (do 1921 r.)
  The Ethical Issues in Stock Exchange Law During Partitions of Poland and in the First Years of Poland’s Independence
  Full text (Polish)   Abstract   References


Ethics Dilemma in Healthcare


 • Katarzyna Burda-Świerz, Michał Kapias
  Personalistyczna koncepcja społeczeństwa u Jana Pawła II w kontekście wybranych obszarów relacji lekarz-pacjent
  Personalistic Theory of Society of John Paul II in the Context of Patient-Doctor Relationship
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marta Makowska
  Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych
  Corporate Social Responsibility Practices in the Pharmaceutical Industry
  Full text (Polish)   Abstract   References


Miscellanea


 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Dylematy etyczne rozwoju sportu zawodowego
  Ethical Dilemmas in the Development of Professional Sports
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marian Krupa
  Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym
  Axiological Games and Information Technology Project Management
  Full text (Polish)   Abstract   References