2011vol. 14, nr 1


Solidarity, Morality and Ethics in Economy


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
  Solidarity as a Principle of Social Life in the Teachings of John Paul II
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Inga Mizdrak
  Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły
  Community-Oriented Character of Freedom on the Basis of Karol Wojtyła’s Anthropological Thought
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Aniela Dylus
  Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji
  The Crisis of Social Market Economy in the Context of Globalization Processes
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Przemysław Rotengruber
  Biznes, kryzys, etyka. Zło gospodarcze jako przedmiot nazywania
  Business, Crisis, Ethics. Economic Evil as a Subject to be Called
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Paweł Bogumił Sobuś
  Etyczne aspekty globalizacji gospodarki
  Ethical Aspects of Globalization of Economy
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Paulina Matera, Rafał Matera
  Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala
  Morality, Religion and the Development of Capitalism – the View of Deepak Lal
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bronisław Bombała
  Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt etyczny
  From the Humanization and the Structuralization of the Work to Empowerment – Ethical Aspect
  Treść   Abstract   References

 • Gabriela Zywar
  Józefa Tischnera rozumienie pracy
  Józef Tischner's Understanding of Work
  Full text (Polish)   Abstract   References


History of Ethical Thought and Economic Growth


 • Adam Płachciak
  Utopistyczny wymiar idei rozwoju zrównoważonego
  Utopian Dimension of the Idea of Stable Development
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Grzegorz Szulczewski
  Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym
  Cultural Anthropology of Bronisław Malinowski and Reflection on the Economic Crisis
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Olgierd Górecki
  Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu
  Utilitarianism – Doctrinal Analysis of the Evolution of the Thought
  Full text (Polish)   Abstract    References

 • Paweł Więckowski
  Naukowy hedonizm jako podstawa krytycznej oceny przemian społecznych – ekonomia szczęścia Richarda Layarda, Marka Anielskiego i Richarda Easterlinaskiej
  Scientific Hedonism as a Basis for the Critical Assessment of the Social Transformations – Richard Layard’s, Mark Anielski’s and Richard Easterlin’s Economy of Happiness
  Full text (Polish)   Abstract   References


Family, Society, Trust and Economics


 • Michał Michalski
  Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem
  What Kind of Man is Postmodern Homo Economicus? – Question in Context of Contemporary Relations between Family and Market
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
  Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
  Family Social Capital and Economic Growth – Analysis for Poland and 15 EU Countries
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Paweł Kumor
  Czy w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac?
  Is There a Rising Social Acceptance of Earning Inequalities in Poland?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Monika Olszewska
  Zaufanie jako siła wspierająca działania na konkurencyjnym rynku
  The Trust as an Enterprise’s Supporting Power on the Free Competitive Market
  Full text (Polish)   Abstract   References


Miscellanea


vol. 14, nr 2


Ethical Problems of Academic Community


 • Bogusław Śliwerski
  Współczesny spór o istotę i zakres wychowania personalistycznego w Polsce
  The Contemporary Dispute About the Being and the Scope of the Personality Education in Poland
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Witold Śmigielski
  Nauczanie Jana Pawła II oraz Kościoła Katolickiego dotyczące zagadnień etycznych życia rodzinnego i partnerskiego a poglądy na ten temat łódzkiej młodzieży akademickiej
  The Teaching of John Paul II and of the Catholic Church Regarding Ethical Matters of the Family Life and the Views of Lodz’s Students
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Grzegorz Polok, Michał Kapias
  Wykorzystanie cnót w działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela akademickiego
  The Virtues’ Using in the Didactic-Educative Activity of an Academic Teacher
  Full text (Polish)   Abstract   References


Professional Ethics


 • Paweł Brzustewicz
  Środowisko naturalne jako przedmiot odpowiedzialności menedżera
  Natural Environment as a Subject of Manager’s Responsibility
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Robert Rogowski
  Etyczne postawy przedsiębiorców regionu tarnobrzeskiego. Studium z socjologii moralności
  Ethical Basis of Tarnobrzeg Region’s Entrepreneurs. Study on Sociology of Morality
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marta Makowska
  Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym
  Ethical Challenges in the Cooperation between Physicians and Pharmaceutical Industry
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bogusław Piotr Marks
  Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego okresu 1921–1939
  The Stockbroker's Ethics in the Light of the Polish Stock Exchange Law of 1921–1939 Period
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Piotr Kowalski
  Etyka pracy leśnika w latach 1918–1939 na terenie Wielkopolski w świetle materiałów archiwalnych
  Ethics of a Forester’s Work in the Years 1918–1939 in Wielkopolska Region (Greater Poland) in the Light of Archive Material
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Justyna Lichwiarz
  Etyka w działalności organizacji pozarządowych
  Ethics in the Activities of NGOs
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyczne problemy w działalności spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym
  Ethical Problems in Business Activities of Companies in the Field of Competitive Sport
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Małgorzata Mrówka
  Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej
  Sources of Ethics of Advisor in Ancient Philosophy
  Full text (Polish)   Abstract   References


Ethics in Insurance and Pension Funds


 • Stanisław Wieteska
  Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeniowym – klauzule abuzywne
  Unfair Practices in the Insurance Market in the Light of Ethics Principles
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Jarosław Zasada
  Etyka zawodowa likwidatora szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym
  Professional Ethics of Damage Adjuster in Insurance Company
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Arleta Nerka
  Etyczne aspekty wykonywania działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych
  The Ethical Aspects of Canvassing on Behalf of the Open Pension Funds
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Aldona Klimkiewicz
  Nowa emerytura jako element warunkujący godny poziom życia
  The New Pension as a Factor in a Decent Standard of Living
  Full text (Polish)   Abstract   References