2012
Economy and Catholic Social Teaching


 • Bożena Klimczak
  Trudne związki katolickiej nauki społecznej i ekonomii
  Difficult Connections Between Social Catholic Teaching and Economics
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki "Caritas in Veritate" Benedykta XVI
  Ethos of the Economic Activity in the Light of Encyclical 'Caritas in Veritate’ of Pope Benedict XVI
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Wiesław Piątkowski
  Rozważania Jana Pawła II o istocie nauki społecznej Kościoła
  Deliberations of John Paul II on the Essence of the Church’s Social Teaching
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • ks. Marek Stępniak
  Kryzys gospodarczy czy kryzys moralny? Refleksja w świetle nauczania społecznego Kościoła
  The Economic Crisis or Moral Crisis? The Reflection in the Light of the Social Teaching of the Church
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Leszek Jan Buller
  Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w gospodarce
  The Dignity of the Human Being as a Dimension of Human Subjectivity in the Economy
  Full text (Polish)   Abstract   References


Social Economy and Family


 • ks. Marek Stępniak
  Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata
  The Concept of the Human Being and Positive World Order
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Michał Michalski
  Dzieci rynku… Rynek dzieci… Osoby czy zasoby?
  Children of the Market… Market of the Children… Persons or Resources?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Anna Rutkowska
  Aktualność myśli i doświadczeń Anieli Godeckiej w świetle współczesnych dylematów ekonomii społecznej
  Topicality of the Thought and Experience of Aniela Godecka (1861–1937) in the Light of Contemporary Dilemmas of the Social Economy
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Adam Płachciak
  Sprawiedliwość międzygeneracyjna w kontekście idei rozwoju zrównoważonego
  Intergenerational Justice in the Context of Sustainable Development Idea
  Full text (Polish)   Abstract   References


Professional Ethics


 • Anna Lewicka Strzałecka
  Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową
  Ethical Pattern of Lobbying: An Analysis of the Lobbying Codes of Ethics
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Paweł Żuraw
  Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości w procesie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami
  The Idea of Professional Ethics Code in Accounting Recommended by Accounting Association in Poland
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyczne aspekty działania agentów zawodników w piłce nożnej
  Ethical Problems of Activity of Players’ Agents in Football
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marta Makowska
  Lekarze i firmy farmaceutyczne – standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej
  Physicians and Pharmaceutical Companies – Ethical Standards of Cooperation in the European Union
  Full text (Polish)   Abstract    References

 • Bogusław Piotr Marks
  O etyce zawodowej maklera „towarowego” w świetle prawa giełdowego II Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszych lat po II wojnie światowej (do 1950 roku)
  About the “Commodity” Stockbroker’s Professional Ethics in Light of Exchange Law of the Second Republic of Poland and First Years After World War II (till 1950 year)
  Full text (Polish)   Abstract   References


Personal and Social Patterns and Ethics


 • Lidia Zielińska
  Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności
  From Responsibility for Themselves to the Mutual Responsibility
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Joanna Zegzuła-Nowak
  Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego
  Kazimierz Twardowski as a Personal Model of an Academic Teacher
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Michał Kapias, ks. Grzegorz Polok
  Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim
  Ethic Education as a Fundamental Element of Upbringing in the Academic Community
  Full text (Polish)   Abstract   References


Morality and Ethics in Economy


 • Grzegorz Szulczewski
  Dialog, etyka, gospodarka. Zastosowania dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej
  Dialogue, Ethics, Economy. Application of Dialogue in Management
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Marek Stawecki
  Konflikt interesu publicznego z prywatnym na tle instytucji wywłaszczenia nieruchomości
  Conflict of Public Interest with Private One in the Context of Property Expropriation Institution
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Hanna Trojanowska
  Wpływ nauki na etykę życia gospodarczego na podstawie sporu o ceny drapieżne
  The Impact of Science on the Ethics of Economic Life under a Predatory Pricing Case
  Full text (Polish)   Abstract   References


Pensions and Insurances


 • Stanisław Wieteska
  Nieetyczne zachowania ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń
  Unethical Behavior of the Insured in the Polish Insurance Market, the Causes and Consequences
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Iwona Dorota Czechowska
  Istota i dylematy funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kontekście stabilności systemu bankowego
  The Essence and Dilemmas of the Bank Guarantee Fund’s Activity in Relation to Banking System’s Stability
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Aldona Klimkiewicz
  Czynniki wspierające powstawanie i rozwój świadomości emerytalnej jako instrumentu pobudzania indywidualnej zapobiegliwości o przyszłość emerytalną
  Factors Supporting the Creation and Development of the Pension Awareness as an Instrument to Stimulate Individual Foresight About the Future of Pension
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Arleta Nerka
  Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego
  Characteristics of Changes in the Pension Law
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Iwona Codogni
  Szanse i ograniczenia stosowania strategii CSR w polskich przedsiębiorstwach
  The Chances and the Limitation of Applying the CSR Strategy in Polish Enterprises
  Full text (Polish)   Abstract   References


Miscellanea


 • ks. Piotr Przesmycki
  Polityka – etyka – Kościół. Wzajemność relacji w świetle tekstów Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
  Politics – Ethics – the Church. Mutuality of Relations in the Light of the Writings of Joseph Ratzinger – Benedict XVI
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bogusław Śliwerski
  Cóż po pedagogice w ponowoczesności?
  Why We Need Pedagogy in Post-Modernism?
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Bronisław Bombała
  Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy przywództwa
  Application Max Scheler’s Phenomenology of “Moral Flight” to Analyze the Leadership
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Beata Wieteska-Rosiak
  Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu
  The Role of Corporate Social Responsibility in Building Competitive Region
  Full text (Polish)   Abstract   References

 • Julita Sokołowska
  Duchowość w zarządzaniu – wybrane zagadnienia
  Spirituality in Management – Selected Issues
  Full text (Polish)   Abstract   References