2014


vol. 17, no. 2 • Adam Płachciak, Wrocław University of Economics, Poland
  Tony’ego Blaira koncepcja socjalizmu etycznego
  Tony Blair’s Ethical Socialism Concept
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Michał A. Michalski, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Status rodziny w kontekście rynku medialnego. Przyczynek do dyskusji o etyce mediów
  Status of the Family within the Media Market. A Voice in the Discussion on Media Ethics
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Karolina Dąbrowska, University of Lodz, Poland
  Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego
  The Work–Family Balance Programmes
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Bronisław Bombała, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Od Harmela do Ouimeta – przedsiębiorczość etyczna w praktyce
  From Harmel to Ouimet – ethical entrepreneurship in practice
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Agnieszka Marek, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Capital, Resource or People? Contemporary Trends in Personnel Management
  Zasób, kapitał czy człowiek? Współczesne trendy w zarządzaniu pracownikami
  Full text   Abstract   References

 • Paweł Żuraw, University of Social Sciences, Poland
  Etyczne determinanty zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców w świetle zmian prawnych obowiązujących od 2013 r.
  Ethical Management Determinants of Driver Training Centres in the Light of the Legal Changes Applicable from 2013
  Full text (in Polish)   References   Bibliografia

 • Mirosław Kłusek, University of Agriculture in Cracow, Poland
  Zasady przeliczania nakładów finansowych poniesionych w latach 1945–2010 przez Muzeum Pałacu w Wilanowie i jego poprzednika prawnego
  Rules of Counting Financial Costs Incurred between 1945 and 2010 by The Palace Museum in Wilanów and Its Legal Predecessor
  Full text (in Polish)   Abstract   References