2014


vol. 17, no. 4 • Rafał Matera, University of Lodz, Poland
  Zygmunt Bauman’s Ethical Warnings in the Area of Economics. The Third Millennium’s Perspective
  Etyczne przestrogi Zygmunta Baumana w obszarze ekonomii. Perspektywa trzeciego milenium
  Full text   Abstract   References

 • Małgorzata Płaszczyca, University of Lodz, Poland
  The Ethical Aspect of the Relationship of the Individual and the State in the Libertarian Perspective of Murray N. Rothbard
  Etyczny aspekt relacji jednostki i państwa w libertariańskim ujęciu Murraya N. Rothbarda
  Full text   Abstract    References

 • Michał Michalski, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Family Life – between Charism and Institution. Signalling Multidimensionality and Complexity of Human Interactions for Business Institutions and Society
  Życie rodzinne – pomiędzy charyzmatem a instytucją. Znaczenie wielowymiarowości i złożoności ludzkich interakcji dla funkcjonowania przedsiębiorstw i społeczeństwa
  Full text   Abstract   References

 • Anna Horodecka, Warsaw Uniersity of Economics, Poland
  The Meaning of Concepts of Human Nature in Organizational Life in Business Ethics Context
  Znaczenie koncepcji natury ludzkiej dla funkcjonowaniu organizacji w kontekście etyki biznesu
  Full text   Abstract   References

 • Virginija Kondratienė, Kazimieras Simonavičius University, Lithuania
  The Principle of Subsidiarity as a Valuable Benchmark in the Regulation of Economic Relations
  Zasada pomocniczości jako istotny punkt odniesienia w kształtowaniu stosunków gospodarczych
  Full text   Abstract   References

 • Joanna Dzionek-Kozlowska, University of Lodz, Poland
  Political Corruption and Electoral Systems Seen with Economists’ Lenses
  Ekonomiczne analiza zależności pomiędzy korupcją a kształtem systemów wyborczych
  Full text   References   Bibliografia

 • Mateusz Pawlak, University of Lodz, Poland
  Foreign Policy as Part of Strengthening the Polish Economy in the World: the Ethical Aspect
  Polityka zagraniczna jako element wzmacniania polskiej gospodarki na świecie – aspekt etyczny
  Full text   Abstract   References

 • Piotr Wajszczyk, Lodz University of Technology, Poland
  The Concept of Integrity and Its Application to Engineering Ethics
  Pojęcie uczciwości i jego zastosowanie na gruncie etyki zawodu inżyniera
  Full text   Abstract   References

 • Faiçal Boutayeba, Mohammed Benhamida, Souad Guesmi, University of Saida, Algeria
  Ethics in Islamic Economics
  Etyka w ekonomii muzułmańskiej
  Full text   Abstract   References

 • Adam Bukowski, University of Lodz, Poland
  Social Role of Alms (zakāt) in Islamic Economies
  Społeczna rola jałmużny (zakāt) w ekonomii muzułmańskiej
  Full text   Abstract   References