2015


vol. 18, no. 1 • Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Warsaw School of Economics, Poland
  Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair Trade
  Ethical Aspects of the World Trading System Based on the Example of the Fair Trade Concept
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Beata Bielska, Katarzyna Tamborska, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
  Ponadnarodowe korporacje jako podmioty nieformalnego wpływu na przykładzie zaangażowania w działania skierowane do osób LGBT w Polsce
  Transnational Corporations as Entities of Informal Influence. Some Reflections Based on the Example of Their Engagement in Activities Directed to LGBT Groups in Poland
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Kodeks etyczny samorządu zawodowego. Gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka łatwowierności?
  Ethical Code of Professional Association. Security Guarantee or the Credulity Trap?
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Alina Walenia, University of Rzeszow, Poland
  Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych
  Ethical Aspects of the Appraisal Systems in Public Institutions
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Maria Janina Szymankiewicz, University of Lodz, Poland
  Społeczna odpowiedzialność w relacjach międzysektorowych
  Social Responsibility in Cross-Sector Relationships
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Michał Kapias, Grzegorz Polok, University of Economics in Katowice, Poland
  Rola etosu w kształtowaniu działań społecznie odpowiedzialnych w świetle przeprowadzonych badań
  The Role of Ethos in Shaping Socially Responsible Actions in the Perspective of Conducted Studies
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Michał Szukała, Warsaw University, Poland
  Menedżerowie i mafiosi: etyka motywowania w autobiografich self-made manów
  Manages and Mafiosi: Ethics of Motivation in the Autobiographies of Self-Made Men
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Przemysław Sałek, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Etyka w sprzedaży produktów finansowych
  Ethics in the Selling of Financial Products
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Anna Grychtoł, University of Silesia in Katowice, Poland
  Dylematy moralne polskich aptekarzy
  Moral Dilemmas of the Polish Pharmacist
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Łukasz Wala, Jagiellonian University in Cracow, Poland
  Dezinformacja społeczeństwa realizowana przez media internetowe a jej społeczna akceptacja
  Misinformation of the Society by Internet Media and the Social Acceptance of This Phenomenon
  Full text (in Polish)   Abstract   References

        

Miscellanea

 • Jerzy Kropiwnicki, University of Lodz, Poland
  Czy Polska powinna pomóc Grecji? Relacja z debaty polityczno-ekonomicznej 2010-2012
  Should Poland Help Greece? The Account of the Politico-Economic Debate 2010-2012
  Full text (in Polish)   Abstract   References