2019


vol. 22, no. 4 • Jakub Bożydar Wiśniewski, University of Wroclaw, Mises Institute of Economic Education, Poland
  Wpływ teorii makroekonomicznych na etyczną jakość praktyki finansowej
  The influence of macroeconomic theory on the ethical quality of financial practice
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.22.4.01

 • Anna Doś, University of Economics in Katowice, Poland
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy ekonomii dobrobytu
  Corporate social responsibility: The perspective of welfare economics
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.21.4.02

 • Paweł Drobny, Cracow University of Economics, Poland
  Zakaz handlu w niedziele jako przejaw pozytywnej interwencji państwa w rynek. Ujęcie personalistyczne
  The prohibition of trade on Sunday as a manifestation of positive state intervention in the market. A personalistic approach
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.22.4.03

 • Maria Ujwary, Jesuit University Ignatianum in Cracow, Poland
  Założenia etyczne Kodeksu Etyki Żywnościowej
  Ethical assumptions of the Food Ethics Code
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.22.4.04

 • Joanna Ceglarska-Jóźwiak, Social Insurance Institution (ZUS), Poland
  Rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kształtowaniu postaw wobec idei ubezpieczenia społecznego
  The role of the Social Security Institution in shaping attitudes towards the idea of social insurance
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.22.4.05

 • Stanisław Wieteska, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
  Anna Celczyńska, University of Lodz, Poland
  Uwarunkowania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników branży paliwowej w Polsce
  Conditions of liability insurance for employees of the fuel industry in Poland
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.22.4.06