1998vol. 1


 • Wiesław Piątkowski
  Ekonomia a etyka w myśli Arystotelesa
  Economics and Ethics in Aristoteles Thought
  Treść   Abstract

 • Andres Delago Hernandez SDB
  Miejsce i rola kultury w przemianach epoki: rzeczywistość i wyzwania
  Place and Role of Culture in Transformation of the Era. Reality and Challanges
  Treść   Abstract

 • Leopold Zgoda
  Ekonomia, polityka, etyka
  Economics, Politics, Ethics
  Treść   Abstract

 • Wojciech Sztombka
  Etyka gospodarcza wobec dylematów sprawiedliwości i solidarności
  Ethics of Economic Life Against Dilemmas of Justice and Solidarity
  Treść   Abstract

 • Helena Zboroń
  Etyczny kapitalizm - katolicka wizja gospodarki
  Ethical Capitalism - a Catholical Vision of Economy
  Treść   Abstract

 • Janina Godłów-Legiędź
  Wydajność ekonomiczna a sprawiedliwość
  Economic Effectiveness and Justice
  Treść   Abstract

 • Czesław Domański
  Etyczne i pragmatyczne przesłanki ochrony informacji statystycznych
  Ethical and Pragmatic Prerequisities for Protection of Statistical Information
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju szarej strefy w Polsce
  Conditions and Consequences of Expantion of Grey Economy in Poland
  Treść   Abstract

 • Jerzy Dietl
  Zewnętrzne uwarunkowania standardów etycznych w biznesie
  External Conditioning of Ethical Standards in Business
  Treść   Abstract

 • Bożena Klimczak
  Próba etycznej oceny prywatyzacji w Polsce
  An Attempt on Moral Evaluation of Privatisation in Poland
  Treść   Abstract

 • Cezary Ritter
  Rodzina a ekonomia
  Family vs Economy
  Treść   Abstract

 • Andrzej Suwalski
  Ekonomiczno-społeczne a etyczne aspekty sporu o powszechne uwłaszczenie
  Socioeconomic Aspects of a Dispute over the Universal Privatisation
  Treść   Abstract

 • Kazimierz Głowacki
  Prywatyzacja - realia w energetyce
  Privatisation Scheme - Realities in Energy Sector
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Personalistyczna wizja kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
  Personalistic Vision of Organizational Culture of a Company
  Treść   Abstract

 • Przemysław Roztropowicz
  Wybrane aspekty prawne i etyczne reklamy wprowadzającej w błąd
  Selected Legal and Ethical Aspects of Misleading Advertising
  Treść   Abstract