1999vol. 2Rozprawy i artykuły


 • Wiesław Piątkowski
  Klemens Aleksandryjski i Jan Paweł II o dobrach materialnych. Analiza porównawcza
  Clemence of Aleksandria and John Paul II on Material Goods. A Comparative Study
  Treść   Abstract

 • Gedymin B. Spychalski
  Etyka życia gospodarczego u św. Augustyna (Augustyn z Hippony)
  Ethics of Economic Life to St. Augustine
  Treść   Abstract

 • Hieronim Pawlak
  Człowiek wobec wartości i norm. Podstawowe zagadnienia myśli filozoficzno-etycznej Karola Wojtyły
  Man Against Values and Norms. Fundamentals of Philosophical and Ethical Thought of Karol Wojtyła
  Treść   Abstract

 • Piotr Bartula
  Moralność hominis oeconomici
  Morality of Hominis Oeconomici
  Treść   Abstract

 • Stanisław Kowalczyk
  Etos liberalizmu
  Ethos of Liberalism
  Treść   Abstract

 • Janina Godłów-Legiędź
  Moralność a gospodarka rynkowa w interpretacji Friedricha von Hayeka
  Morality and Market Economy in Friedrich von Hayek’s Interpretation
  Treść   Abstract

 • Anna Adamus-Matuszyńska
  Etyka - ekonomia - polityka: współzależność czy rozbieżność?
  Ethics-Economy-Politics: Relation or Clash?
  Treść   Abstract

 • Wojciech Gasparski
  Jedna czy wiele etyk biznesu?
  Ethics of Business - One or More?
  Treść   Abstract

 • Arkadiusz Jabłoński
  Etyka biznesu a mądrość, bogobojność i autorytet
  Ethics of Business and Wisdom, Godliness and Authority
  Treść   Abstract

 • Józef Maciuszek
  Etyczne aspekty przełomu cywilizacyjnego
  Ethical Aspects of Breakthrough in Civilisation
  Treść   Abstract

 • Czesław Domański
  Wybrane zagadnienia etyczne w procesie zbierania i przetważania danych statystycznych
  Some Ethical Problems in the Process of Data Collection and Processing
  Treść   Abstract

 • Bożena Klimczak
  Moralna odpowiedzialność przedsiębiorcy
  Moral Responsibility of Enterpreneur
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Etyka biznesu jako etyka zawodowa
  Ethics of Business as a Professional Ethics
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Zastosowanie zasady pomocniczości w praktyce gospodarczej
  Using the Principle of Helpfulness in Economic Practice
  Treść   Abstract

 • Tomisław Domański
  Etyka a ochrona człowieka w procesie pracy
  Place of Ethics in the Process of Work
  Treść   Abstract

 • Henryk Skłodowski
  Niektóre problemy etyczne doradcy zawodowego
  On Some Ethical Problems of Vocational Counsellor
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Moralne i ekonomiczne aspekty rozwoju szarej strefy w Polsce
  Moral and Economic Aspects of Hidden Economy Development
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak
  Etyczne aspekty funcjonowania holdingów w Polsce w okrsie transformacji gospodarki
  Ethical Aspects of Functioning of Holding Companies in Poland in the Period of Economic Transformation
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 1989-1998
  Sector of Small and Medium-Sized Companies in Poland, 1989-1998
  Treść   Abstract


Komunikaty naukowe


 • Paweł Nawara
  Etyka a koncepcja wolnego rynku
  Ethics vs Free Market Idea
  Treść   Abstract

 • Joanna Turek
  Normy etyczne - niedoceniony kapitał w gospodarce wolnorynkowej
  Ethical Norms - Undervalued Capital of Free Market Economy
  Treść   Abstract

 • Michał Kasiński
  Etyka w zarządzaniu publicznym
  Ethics in Public Management
  Treść   Abstract

 • Andrzej Suwalski
  Etyczne i ekonomiczne dylematy ładu zbiorowych stosunków pracy w Polsce
  Ethical and Economic Dilemmas of Labour Relations in Poland
  Treść   Abstract

 • Anna Ondrejkova
  Etyka współdziałania a reforma ochrony socjalnej
  Ethics of Cooperation and social securities reform
  Treść   Abstract

 • Ewa Śleszyńska-Charewicz
  Wokół etyki nadzoru bankowego (uwarunkowania prawne i praktyczne)
  Banking Supervision Ethics (legal and practical determinants)
  Treść   Abstract

 • Jadwiga Tomczyk-Tołkacz
  Granice etyki zawodowej w biznesie
  The Limits of Professional Ethics in Business
  Treść   Abstract

 • Maciej Olczyk, Maciej Tylkowski
  Odpowiedzialność społeczna sektora biznesu
  Social Responsibility of Business
  Treść   Abstract

 • Barbara Kryk
  Ekologiczne zarządzanie firmą
  Ecological Management
  Treść   Abstract

 • Iwona M. Perkowska
  Problemy w nauczaniu etyki biznesu
  Problems in Teaching Business Ethics
  Treść   Abstract