2000vol. 3


 • Wiesław Piątkowski
  Pojęcie "niewidzialnej ręki" w rozważaniach Adama Smitha o rynku
  Concept of "Invisible Hand’ in Adam Smith’s Deliberations about Market
  Treść   Abstract

 • Janina Godłów-Legiędź
  Etyczny wymiar liberalizmu gospodarczego
  Ethical Aspects of Economic Liberalism
  Treść   Abstract

 • Joanna Turek
  Michaela Novaka liberalna koncepcja dobra wspólnego
  Michael Novak’s Liberal Conception of the Common Good
  Treść   Abstract

 • Piotr Bartula
  Kapitalism w XIX wieku - ponowne przebudzenie ludzkości
  Nineteenth Century Capitalism - the Awakening of the Mankind
  Treść   Abstract

 • Bożena Klimczak
  Znaczenie etyki praw człowieka dla kształtowania się instytucji rynku
  Significance of the Idea of Human Rights for the Forming of the Market Institutions
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Próba oceny protestów chłopskich AD 1999 w świetle katolickiej nauki społecznej
  Peasant Protests A.D. 1999. An Attempt of Evaluation in the Light of the Catolic Social Doctrine
  Treść   Abstract

 • Jolanta Kowal
  Wpływ mechanizmów rynkowych na ksztłtowanie się charakteru społecznego
  Influence of the Market in Political Communication Perspective
  Treść   Abstract

 • Danuta Walczak-Duraj
  Etyczność rynku w perspektywie komunikacji politycznej
  Ethicality of Market in Political Communication Perspective
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Poszukiwanie prawdy o wynikach gospodarki polskiej w okresie transformacji
  Polish Economy under Transformation. In Search for True Effects
  Treść   Abstract

 • Danuta Kopycińska
  Etyka i biznes w opinii elity ekonomistów
  Ethics and Business in the Opinion of Economic Elite
  Treść   Abstract

 • Maria Stolarska
  Wizja własnej kariery zawodowej w oczach studentów
  Vision of Professional Career in the Eyes of Students
  Treść   Abstract

 • Wojciech Gasparski
  Kodeksy etyczne: ich projaktowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie)
  Codes of Ethics, their Design, Introduction and Implementation: a Polish Case
  Treść   Abstract

 • Marzena Rutkowska
  Zadania samorządu i zrzeszeń zawodowych a rozwój poziomów moralnych w okresie transformacji w Polsce
  Tasks of Professional Self-Governments and Development of Moral Standards in Transformation Period
  Treść   Abstract

 • Zofia Mikołajczyk
  Aspekty etyczne i społeczne wykorzystywania metod i technik zarządzania
  Application of Methods and Techniques of Management - Socio-Ethical Aspects
  Treść   Abstract

 • Jacenta Łucewicz
  Kultura organizacyjna a kształtowanie wartości etycznych menadżerów
  Organizational Culture and Formation of Ethical Values of Managers
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Etyczny wymiar zarządzania
  Ethical Aspects of Management
  Treść   Abstract

 • Jadwiga Tomczyk-Tołkacz
  Człowiek w biznesie - między pragnieniem pieniądza a cnotą
  People in Business - Between the Desire for Money and Virtue
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Prawo a etyka w działalności gospodarczej: studium przypadku
  Law and Ethics in Business: Case Study
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Nieuczciwa konkurencja - trwały element gospodarki rynkowej czy specyfika okresu transformacji?
  Unfair Competition - an Inherent Element of the Market Economy or Speciticity of the Transformation Period?
  Treść   Abstract

 • Barbara Kryk
  Czy można skutecznie przeciwdziałać zjawisku prania pieniędzy w Polsce?
  Laundering Money in Poland. Can it be Counteracted Efficiently?
  Treść   Abstract

 • Renata Nowak-Lewandowska
  Korupcja - relikt przeszłości czy kwitnący proceder na stałe wpisany w polską rzeczywistość?
  Corruption - a Relict of the Past or a Permanent Feature of the Polish Reality?
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak
  Postawy etyczne polskich konsumentów wobec piractwa gospodarczego i fałszerstwa towarów
  Ethical Dilemmas of Polish Consumers in the Presence of Economic Piracy and Imitation of Products
  Treść   Abstract

 • Anna Mazur
  Granice prywatności w biznesie: między interesem firmy a prawem jednostki
  Privacy Limits in Business: between the Company’s Interest and the Individual’s Privacy
  Treść   Abstract

 • Marta Młokosiewicz
  Etyka w reklamie - zagadnienia dotyczące konsumenta
  Ethics in Advertising - Selected Problems Concerning Consumer
  Treść   Abstract

 • Henryk Skłodowski, Agnieszka Śliwińska
  Postrzeganie osób bezrobotnych przez pracodawców
  Perception of the Unemployed by Employers
  Treść   Abstract

 • Jerzy Gałkowski, Artur Szutta
  Etyka zawodowa - zasady tworzenia
  Business Ethics - Formation Rules
  Treść   Abstract

 • Ewelina Piechota
  Między posidaniem a istnieniem - moralność a ekonomia
  To Be or to Possess? Which Direction to Choose?
  Treść   Abstract

 • Stanisław Kwiatkowski
  Wybitni filozofowie a rozsądna etyka w biznesie
  On Reasonable Ethics in Business
  Treść   Abstract

 • Waldemar Kwiatkowski
  Czy etyka biznesu jest możliwa?
  Is Business Ethics Possible?
  Treść   Abstract

 • Maria Lubera
  Zasady etyczne wobec konfliktów interesów
  Ethical Principles and Conflict Between Employee’s and Company’s Interests
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Wspomaganie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw
  Supporting Small and Medium Sized Businesses in the Pre - Access Period
  Treść   Abstract

 • Igor A. Reguła
  Etyka w życiu młodego menedżera
  Ethics of Young Manager
  Treść   Abstract

 • Regina Borowik
  Zagadnienia etyczne w programach szkolenia menedżerów
  Ethical Problems in Management Training Programmes
  Treść   Abstract

 • Lidia Zbiegień-Maciąg
  Eko-etyka czyli etyka w ekologicznym zarządzaniu firmą
  Eco-Ethics or Ethics in Ecological Management of a Company
  Treść   Abstract

 • Tomisław Domański
  Etyka a wyzwania w ochronie zdrowia w skali globalnej u progu nowego stulecia
  Ethics and Challanges of the Global Health Protection on the Verge of the New Century
  Treść   Abstract

 • Zbigniew Ryngajłło, Anna Samulczyk
  Etyka zawodowa biegłego rewidenta
  Professional Ethics of a Chartered Accountant
  Treść   Abstract

 • Stefan Boryniec
  Placówki naukowo-badawcze. Cena przetrwania
  R and D Units. Conditions of Survival
  Treść   Abstract