2001vol. 4Wolność gospodarcza i dobro wspólne a etyka


 • Wiesław Piątkowski
  Problem wolności u Świętego Augustyna i w "Katechizmie Kościoła Katolickiego"
  Problem of Freedom in St. Augustine’s Teaching and in ‘Cathechism of the Catolic Church’
  Treść   Abstract

 • Stanisław Kowalczyk
  Wolność ekonomiczno-gospodarcza: jaj zasadność i ograniczenia
  The Economic Freedom: its Legitimacy and Limitations
  Treść   Abstract

 • Halina Promieńska
  Między żądzą zysku a ideą humanitaryzmu działań gospodarczych człowieka
  Between Lust of Profit and Humanitarianism of Economic Activities of Man
  Treść   Abstract

 • Dariusz Barbaszyński
  Etyczny i pragmatyczny wymiar wolności człowieka we współczesnym życiu gospodarczym
  Ethical and Practical Dimension of Human Freedom in the Present Day Economic Life
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Wolność gospodarcza w systemie rynkowym
  Economic Values in Free Market Economy
  Treść   Abstract

 • Piotr Bartula
  Anatomia moralności konsumenta
  The Anatomy of Consumers’ Morality
  Treść   Abstract

 • Paweł Woroniecki
  Dobro wspólne i strategia rozwoju. Problemy terminologiczne
  Common Welfare and Strategy of Economic Development. Terminology Problems
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Miejsce wartości w życiu gospodarczym
  The Question of Ethical Values in Economics
  Treść   Abstract

 • Rafał Matera
  Egalitaryzm i koncepcja integracji światowej w ujęciu Gunnara Myrdala
  Egalitarism of Gunnar Myrdal and his Conception of the World Integration
  Treść   Abstract


Cynizm i korupcja w gospodarce


 • Aniela Dylus
  Ubóstwienie pieniądza. Refleksje etyczne
  Deification of Money. Ethical Reflection
  Treść   Abstract

 • Jacek Sójka
  O źródłach i sposobach przezwyciężenia cynizmu w gospodarce
  The Sources of Cynicism in Business and the Ways of Overcoming It
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Kłamstwo w życiu gospodarczym a interesy producenta
  Business Bluffing and Product Interests
  Treść   Abstract

 • Bożena Klimczak
  Korupcja w gospodarce - zło absolutne czy konieczne?
  Corruption - Absolute or Necessary Evil?
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Indywidualny i społeczny wymiar korupcji
  Individual and Social Dimension of Corruption
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Źródła korupcji w systemie totalitarnym i gospodarce centralnie planowanej w porównaniu z systemem demokratycznym i gospodarką wolnorynkową
  Sources of Corruption in a Totalitarian System and Centrally Planned Economy in Comparison with a Democratic System a
  Treść   Abstract


Przedsiębiorstwo a problemy etyczne


 • Bronisław Bombała
  W kierunku etycznego przywództwa: przegląd koncepcji zarządzania w XIX wieku
  Towards Ethical Leadership: a Review of 20th Century Conceptions of Management
  Treść   Abstract

 • Wojciech Gasparski
  Programy etyczne firm i ich projektowanie
  Ethical Programs of Companies and their Designing
  Treść   Abstract

 • Maria Stolarska
  Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach polskich (wstępne wyniki badań)
  Career Management in Polish Firms (Preliminary Research Results)
  Treść   Abstract

 • Barbara Kryk
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a narzędzia jej instytucjonalizacji
  Social Responsibility of Firms and Tools of its Establishment
  Treść   Abstract

 • Jacenta Łucewicz
  Kulturowe uwarunkowania zachowań etycznych w organizacji
  Cultural Condition of Ethical Behaviours in Organisation
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwaniem dla Polski
  European Union Policies Towards SMEs - Challenge for Poland
  Treść   Abstract


Inne problemy etyki gospodarczej


 • Katarzyna Haremska
  Etyczne aspekty własności prywatnej: Locke, Hume, Kant
  Ethical Aspects of Private Ownership: Locke, Hume, Kant
  Treść   Abstract

 • Arkadiusz Jabłoński
  Historycyzm a moralna odpowiedzialność jednostek
  Historicism and Moral Responsibility of Man
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Komu obniżać podatki?
  For Whom Lower Taxes?
  Treść   Abstract

 • Marta Młokosiewicz
  Psychologiczne i etyczne aspekty związaku między bezrobociem a ubóstwem
  Psychical, Social and Ethical Aspects of Connection Between Unemployment and Poverty
  Treść   Abstract

 • Krzysztof Zanussi
  Etyka showbusinessu. Telewizja, film, widowisko
  Ethics of Showbusiness: Television, Cinema, Performance
  Treść   Abstract

 • Jerzy T. Kowalewski
  Demograficzno-etyczny aspekt dziedziczenia w rolnictwie
  Some Demographic and Ethic Aspect of Succession in Polish Agriculture
  Treść   Abstract

 • Paulina Matera
  Etyka we współpracy międzynarodowej a światowa konferencja ekonomiczna w 1933r.
  Ethics of the International Cooperation and the World Economic Conference in 1933
  Treść   Abstract


Problemy etyczne kształcenia i wychowania


 • Bogusław Śliwerski
  Problemy kształcenia i wychowania w szkołach w społeczeństwie rynkowym
  The Problem of Education and Upbringing at Schools in the Market Society
  Treść   Abstract

 • Joanna Dudek
  Edukacja etyczna poprzez analizę idei sumienia, odpowiedzialności i godności
  Education in Ethics Trough the Analysis of Ideas of Consciousness, Responsibility and Dignity
  Treść   Abstract

 • Barbara Borowik
  Etyka zawodu nauczyciela akademickiego w opinii studentów
  Ethics in the Academic Teacher Profession in Students’ Opinion
  Treść   Abstract

 • Jadwiga Tomczyk-Tołkacz
  Edukacja etyczna na studiach ekonomicznych jako instrument podnoszenia poziomu etycznego firm i kadr biznesu
  Ethical Education in Economic Studies as an Instrument of Increasing the Level of Ethics in the Companies and Business Stuff
  Treść   Abstract

 • Maciej Kijowski
  Kilka uwag o etycznej stronie dydaktyki prawa konstytucyjnego
  Some Notes Concerning the Ethical Side of Constitutional Law Didactics
  Treść   Abstract