2002vol. 5Wolność gospodarcza i sprawiedliwość a etyka


 • Adam Węgrzecki
  Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej
  Freedom and Optionality in Economic Activity
  Treść   Abstract

 • Jacek Sójka
  Znaczenie pragmatyzmu dla etyki gospodarczej
  The Relevance of Pragmatism for Business Ethics
  Treść   Abstract

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Idea sprawiedliwości społecznej i jej specyfika
  The Concept of Social Justice and Its Specificity
  Treść   Abstract

 • Wiesław Piątkowski
  Św. Tomasza z Akwinu teoria ceny sprawiedliwej (justum pretium)"
  Moral Aspects of Faith in the ‘New Economy’
  Treść   Abstract

 • Piotr Bartula
  Etyka, nauki polityczne i demokracja
  Ethics, Social Science and Democracy
  Treść   Abstract

 • Antonii Marszałek
  Suwerenność osoby ideą chrześcijańską
  Sovereignty of an Individual as a Christian Idea
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Haremska
  Spór o człowieka ekonomicznego
  The Dispute on the Economic Man
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Konsument: suweren czy wasal biznesu?
  Consumer: Sovereign or Vasal of Business?
  Treść   Abstract

 • Janina Godłów-Legiędź
  Dylematy liberalizmu w progu XXI wieku
  Dilemmas of Liberalism at the Turn of the 20th Century
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Dlaczego podatki od dochodów ludności są progresywne?
  Why Are Personal Income Taxes Progressive?
  Treść   Abstract


Moralność i kultura w gospodarce


 • Piotr Jaroszyński
  Ideologiczne deformacje rozumienia ekonomii
  Ideological Distortions of the Perception of Economics
  Treść   Abstract

 • Halina Promieńska
  Prawa rynku a prawa człowieka i podstawowe normy moralności
  Rights of Market, Rights of Man and Basic Moral Rules
  Treść   Abstract

 • Kazimierz Sosenko
  Oceny ewaluatywne w etyce biznesu
  Evaluation in Business Ethics
  Treść   Abstract

 • Joanna Dzionek-Kozłowska
  Alfred Marshall. Ekonomia a etyka
  Alfred Marshall. Economics and Ethics
  Treść   Abstract

 • Jacek Otto
  Etyczno-moralne aspekty działalności marketingowej firm w świetle koncepcji marketingu relacji (relationship marketing)
  The Ehical Aspects of Marketing Activity in the Light of Relationship Marketing Concept
  Treść   Abstract

 • Zofia Mikołajczyk
  Wpływ dziedzictwa historycznego na współczesne zachowania ekonomiczno-organizacyjne i kulturę Polaków
  The Influence of Historical Heritage on the Poles’ Contemporary Economic, Organisational and Cultural Behaviour
  Treść   Abstract

 • Wiesław Banach
  Rynek jako dziedzina kultury
  Market as a Domain of Culture
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Znaczenie kultury konsumpcji i jej wartości w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych w społeczeństwie przełomu wieków
  The Significance of the Consumption Culture and Its Value in the Shaping of the Consumption Behaviour in the Society at the Turn of the Century
  Treść   Abstract

 • Anna Organiściak-Krzykowska
  Bezrobocie a godność człowieka
  Unemployment and Human Dignity
  Treść   Abstract


Etyka biznesu


 • Janina Filek
  Etyka biznesu: kolejna zasłona czy konieczność?
  Business Ethics: a Next Screen or Necessity?
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Religijne źródła etyki biznesu
  Religious Sources of Business Ethics
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Etyka biznesu jako teoria graniczna
  Business Ethics as a Cross - Theory
  Treść   Abstract

 • Grzegorz Szulczewski
  Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych w procesie zarządzania
  Ethics in Business. A Reflection on Opportunities and Limitations of Applying Ethical Cathegories to Management
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Stepulak
  Dylematy etyczno-moralne psychologa biznesu
  The Ethical and Moral Dilemmas of the Business Psychologist
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  Medycyna jako biznes: etyczne dylematy funkcjonowania medycyny w warunkach polskiej służby zdrowia
  Medicine as a Business: Ethical Dilemmas of Its Functioning in the Course of Reforms of Polish Medical Care System
  Treść   Abstract


Kodeksy etyczne i etyka zawodowa


 • Wojciech Gasparski
  Kodeksy etyczne: ich struktura i treść
  Ethical Codes: Their Structure and Content
  Treść   Abstract

 • Andrzej Szukalski
  Etyka w polskim systemie bankowym
  Ethics in the Polish Banking System
  Treść   Abstract

 • Iwona Bogucka
  Etyczne podstawy relacji z klientem w zawodach obsługi prawnej
  The Relationship between Client and Lawyer in Professional Legal Practice and Their Ethical Principles
  Treść   Abstract

 • Leszek Gajos, Mirosław Gajdek
  Etyka współdziałania agenta ubezpieczeniowego z klientem. Analiza na przykładzie agentów ubezpieczeniowych firmy X
  The Ethics of the Co-operation between the Insurance Agent and the Client. The Analysis on the Basis of the X Insurance Company Agents
  Treść   Abstract

 • Maciej Kijowski
  O etycznym wymiarze mandatu poselskiego
  On Ethical Aspect of the Parliamentary Mandate
  Treść   Abstract

 • Wojciech Sztombka
  Informacyjna, krytyczna oraz edukacyjna funkcja mediów a odpowiedzialność etyczna dziennikarza
  Informational, Critical and Educational Function of Media and the Ethical Responsibility of Journalists
  Treść   Abstract

 • Waldemar Kwiatkowski
  Pojęcie odpowiedzialności w etyce biznesu i etyce lekarskiej
  The Concept of Responsibility in Business and Medical Ethic
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Rybczyńska-Zentor, Tomasz Węgiel
  Etyka w Służbie Celnej
  Ethics in Customs
  Treść   Abstract


Inne problemy etyki gospodarczej


 • Bożena Klimczak
  Działania grupowe z perspektywy ekonomii i etyki
  The Action of Interest Groups from Economic and Ethical Perspectives
  Treść   Abstract

 • Józef Oleński
  Prawo do prawdy i prawo do informacji jako podstawy społecznego ładu informacyjnego
  Right to the Truth and Infomation as the Foundation of Information Order
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Dylematy polityki pro-rodzinnej
  The Dilemmas of Pro-family Policy
  Treść   Abstract

 • Jerzy Pruski
  Procedury i zwyczaje w podejmowaniu decyzji gospodarczych - aspekty etyczne
  Ethical Aspects of Procedures and Practices Present in Decision Making
  Treść   Abstract

 • Marek Jacek Michalak, Urszula Dzika
  Etyczne aspekty prywatyzacji
  Ethical Aspects of Privatisation
  Treść   Abstract

 • Zdzisław Szymański
  Ekonomia a etyka w systemie teoretycznym Józefa Supińskiego
  Economics and Ethics in the Theoretical System of Józef Supiński
  Treść   Abstract

 • Paweł Woroniecki
  Narzędzia poznania porządku gospodarczego
  Instruments of Economic Order Cognition
  Treść   Abstract

 • Jolanta Kowal, Krystyna Węgłowska-Rzepa
  Wpływ symboli na odbiór reklamy
  The Influence of Symbols on Perception of Advertising
  Treść   Abstract

 • Bożena Sztumska
  Czy w naszych czasach występuje zjawisko zanikania autorytetów?
  Are Social Authorities Disappearing?
  Treść   Abstract


Problemy etyczne kształcenia i wychowania


 • Bogusław Śliwerski
  Doskonalenie zawodowe nauczycieli w perspektywie pedagogiki krytycznej
  The Approach of Critical Pedagogy to Teacher’s Professional Improvement
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Olbrycht
  Dylematy etyczne środowiska akademickiego
  Ethic Dilemmas Confronting Academic Communities
  Treść   Abstract

 • Jolanta Michalak
  Nauczyciele wobec odpowiedzialności moralnej. Między refleksją a działaniem
  Teachers and Moral Responsibility. Between Reflection and Action
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka, Kazimiera Szewczyk
  Standardy nauczania bioetyki: zasady teoretyczne i style realizacji zajęć
  Standards of Bioethical Teaching: Theoretical Rules and Styles of Lectures
  Treść   Abstract

 • Jolanta Kopka
  Sukces życiowy w świadomości młodzieży. Inne wybory aksjologicznej
  Life Success in the Consciousness of Young People. Other Axiological Options
  Treść   Abstract

 • Regina Borowik
  Katolicka nauka społeczna a kształcenie liderów życia gospodarczego
  Catholic Social Science and Education of Economic Leaders
  Treść   Abstract

 • Jadwiga Tomczyk-Tołkacz
  Kształtowanie kodeksów firm i grup zawodowych w nauczaniu etyki
  The Formation of Company and Professional Codes in Ethics Lectures
  Treść   Abstract