2003vol. 6Wolność gospodarcza a etyka


 • Janina Filek
  Wolność na usługach ekonomii
  Freedom at the Service of Economics
  Treść   Abstract

 • Piotr Jaroszyński
  Aktualność greckiej (klasycznej) koncepcji niewolnictwa
  The Importance Today of the Classical Conception of Slavery
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Integracja społecznych słabszych a interes władzy
  Social Integration and Symbolic Power
  Treść   Abstract


Ład moralny w gospodarce


 • Jacek Sójka
  Moralne aspekty wiary w "nową ekonomię"
  Moral Aspects of Faith in the ‘New Economy’
  Treść   Abstract

 • ks. Janusz Mariański
  Gospodarka rynkowa w ocenie społecznego nauczanie Kościoła
  Market Economy in Social Science of the Church
  Treść   Abstract

 • Kazimierz Sosenko
  Etyka osoby a etyka publiczna
  Personal and Public Ethics
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Między indywidualizmem a hedonizmem - nowa moralność konsumenta przyszłości
  Between Individualism and Hedonism - New Consumer Morality in Consumption Society
  Treść   Abstract

 • Wiesław Banach
  Ekonomia heterodoksyjna a groźba nihilizmu
  Heterodox Economics and the Menace of Nihilism
  Treść   Abstract

 • Piotr Bartula
  Liberalizm versus komunitaryzm
  Liberalism versus Communitarism
  Treść   Abstract

 • Rafał Matera
  Wizja społeczeństwa konsumpcyjnego Thorsteina Veblena, czyli kto jest próżniakiem w XXI wieku
  Thorstein Veblen's Vision of the Consumer Society; Who Is a Slacker in the Twenty-First Century?
  Treść   Abstract


Globalizacja i transformacja a etyka


 • Bożena Klimczak
  Globalizacja gospodarcza - napięcie między wolnością a odpowiedzialnością
  Globalization of Economy - Tension between Freedom and Responsibility
  Treść   Abstract

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Proces globalizacji i jego dylematy społeczno-etyczne
  Globalization Process - Socio-Ethical Dilemmas
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Konsumeryzm versus konsumeryzm
  Consumerism versus consumerism
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Perzanowska-Zamajtys
  Przyszła Europa i rola wartości niematerialnych w życiu zawodowym urzędników administracji publicznej
  Future Europe and Role of Immaterial Values in the Professional Life of PA Officials
  Treść   Abstract

 • ks. Jerzy Koperek
  Kulturowe uwarunkowania demokratycznych transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
  The Cultural Conditions of the Democratic Transformations in Central-East Europe
  Treść   Abstract

 • Arkadiusz Jabłoński
  Analiza postaw moralnych w procesie przemian gospodarczych w Polsce w perspektywie teorii społeczeństwa otwartego
  The Analysis of Moral Conditions in the Process of Economic Change in Poland in the Light of the Theory of Open Society
  Treść   Abstract

 • Mariusz Maciejewski
  Marketing ideą
  Using Idea Marketing
  Treść   Abstract


Etyka biznesu i etyka zawodowa


 • Maria Wiśniewska
  Kodeks dobrej praktyki bankowej jako zbiór norm etycznych i ważny element kultury bankowego środowiska zawodowego
  The Code of Banking Practice as a Set of Ethical Norms and a Significant Part of the Professional Culture of Banks
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania
  Organisation Development within Personalistic Management Concept
  Treść   Abstract

 • Agnieszka Drewniak
  Pojęcie godności w etyce zawodowej a wymagania prawa
  The Concept of Dignity in Professional Ethics and Requirements of Law
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Zasady etyki zawodowej a rzeczywistość
  The Professional Ethics Rules and Reality
  Treść   Abstract

 • Joanna Dudek
  Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i metodologicznych
  Is It Possible to Design the Personality Pattern of a Businessperson? Historical and Methodological Considerations
  Treść   Abstract

 • Waldemar Kwiatkowski
  Etyka medyczna: w poszukiwaniu nowej wrażliwości
  Medical Ethics: Searching for New Sensitivity
  Treść   Abstract

 • Tadeusz Pawlus
  Prakseologiczne i etyczne aspekty działaności kierownika
  Praxeological and Ethical Aspects of Managerial Activity
  Treść   Abstract


Podatki


 • Anna Krajewska
  Biała księga podatków. Koncepcja podatku liniowego i jego społeczna ocena
  White Book of Taxes. Concept of Flat Tax and Its Social Evaluation
  Treść   Abstract

 • Łukasz Arendt, Jakub Kowalski
  Podatki dla ubogich
  Taxes for Poor
  Treść   Abstract

 • Magdalena Rutkowska, Marcin Gajewski
  Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych
  Personal Income Tax Dilemmas
  Treść   Abstract


Inne problemy etyki gospodarczej


 • Krzysztof Zanussi
  Skala wartości duchowych a rynek we współczesnej sztuce
  The Scale of Spiritual Values and Market in Contemporary Art
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kropiwnicki
  Bazary w Polsce: źródło dewiz czy problemów?
  Bazaars in Poland: A Source of Foreign Currency or Problems?
  Treść   Abstract

 • J. Jacek Sztaudynger
  Determinanty kapitału społecznego w ekonometrycznych modelach wzrostu
  Determinants of Social Capital in Econometric Models of Growth
  Treść   Abstract

 • Piotr Zaborowski
  Ograniczone nakłady finansowe w systemie ochrony zdrowia - dylematy etyczne
  Limited Financial Resources for Healthcare System - Ethical Dilemmas
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  Atrofia więzi moralnej w służbie zdrowia: przykład patologii w nekrobiznesie
  Atrophy of Moral Ties in Healthcare: an Example of Pathology in Necro Business
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Stepulak
  Problemy etyczno-moralne psychologa reklamy komercyjnej produktów i usług
  The Ethical and Moral Dilemmas of a Psychologist Involved in the Creation of Advertising for Commercial Products and Services
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Małe przedsiębiorstwa w USA (aspekty humanistyczne)
  Small-sized Enterprises in USA (Humanistic Aspects)
  Treść   Abstract

 • Andrzej J. Grandys
  Przestępczość w sieci Internet a etyczne aspekty e-gospodarki
  Crime in Internet, E-Business and Ethics
  Treść   Abstract


Problemy etyczne kształcenia i wychowania


 • Wojciech Gasparski
  Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice
  Science Ethics and Business Ethics: Similarities and Differences
  Treść   Abstract

 • Andrzej de Tchorzewski
  Środowisko akademickie wobec wyzwań i wyborów moralnych
  Academic Teachers in the Face of Moral Choices and Challenges
  Treść   Abstract

 • Bogusław Śliwerski
  Etyczne problemy przenikania modeli zarządzania jakością do polityki oświatowej
  The Ethical Problems of the Introduction of the Qualitative Management Models into Educational Policy
  Treść   Abstract

 • Joanna M. Michalak
  Nauczyciele w obliczu odpowiedzialności za przyszłość
  Teachers in the Face of Responsibility for the Future
  Treść   Abstract


Inne problemy związane z etyką


 • ks. biskuo Adam Lepa
  Etyka w mediach
  The Ethics of the Mass Media
  Treść   Abstract

 • Łukasz Turski
  Nauka a życie gospodarcze państw "nie do końca rozwiniętych"
  Science and Economics Status of "Non-Too-Well-Developed" Countries
  Treść   Abstract

 • Józef Oleński
  Etyka w statystyce w świetle deklaracji Międzynarodowego Instytutu Statystyki i rezolucji EKG ONZ
  Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration and UN ECE Resolution
  Treść   Abstract

 • ks. Ireneusz Skubiś
  Człowiek a prawda
  The Man and the Truth
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Haremska
  Dwa państwa czy ład uniwersalny? Święty Augustyn czy święty Tomasz z Akwinu
  Two States and Universal Order? St. August Versus Thomas Aquinas
  Treść   Abstract

 • Jerzy Wratny
  Podział władzy w społeczeństwie prywatyzowanym. Aspekty prawne i socjologiczne
  The Division of Power in Privatised Companies. Legal and Sociological Aspects
  Treść   Abstract

 • Leszek Gajos
  Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na młodzież. Analiza etyczno-socjologiczna
  Effects>of Television Commercials on Children. Ethical-Sociological Analysis
  Treść   Abstract

 • Maciej Kijowski
  Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aspekt etyczno-normatywny w zarysie
  Introduction to the Constitution of the Republic of Poland from 1997. Ethical-normativ Aspect
  Treść   Abstract

 • Stanisław Kwiatkowski
  Rozumność: etyczne przykazanie społecznego dyskursu
  Rationality - the Ethical Injunction of the Social Discourse
  Treść   Abstract