2004vol. 7, nr 1Ogólne problemy etyczne


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Jan Paweł II a etyka kapitalizmu
  John Paul II and Ethics of Capitalism
  Treść   Abstract

 • Paulina Matera, Rafał Matera
  Wybrane problemy etyczne, ekonomiczne i społeczne w "Państwie" Platona
  Selected Ethical, Economic and Social Aspects in Plato’s ‘The State’
  Treść   Abstract

 • Jacek Sójka
  Moralność jednostki – moralność organizacji
  Morality of Individuals – Morality of Organisations
  Treść   Abstract


Odpowiedzialność i zaufanie w gospodarce


 • Wojciech Gasparski
  Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za
  Corporate Social Responsibility. The ‘Cons and Pros’
  Treść   Abstract

 • Janina Filek
  Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej. Zarys problemu
  Company as a Subject of Social and Moral Responsibility
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Wybrane aspekty władzy rynkowej. Manipulacja w konsumpcji i jej granice
  The Selected Aspects of the Market Power. Manipulation in Consumption and its Limits
  Treść   Abstract

 • Arkadiusz Jabłoński
  Społeczeństwo otwarte a wolny rynek
  Open Society and Free Market
  Treść   Abstract

 • Marzena Rutkowska
  Deontologiczne podstawy wykonywania zawodów zaufania publicznego
  Deontological Principles of the Professions of Public Trust
  Treść   Abstract

 • Joanna Dudek
  O potrzebie zaufania
  On the Need of Trust
  Treść   Abstract


Etyka biznesu


 • Mirosława Rybak
  Koncepcja stakeholders jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
  The Idea of Stakeholders as the Base for the Interpretation of Enterprises’ Social Responsibility
  Treść   Abstract

 • Aleksanas Vasiljevas, Nijole Geneviciute
  Koncepcja interesariuszy jako wyraz prospołecznej orientacji ekonomiki i kontekst etyki biznesu
  The Stakeholder Theory as the Expression of Social Orientation of Economy and the Context of Business Ethics
  Treść   Abstract

 • Nijole Vasiljeviene
  Etyka biznesu w działalności menadżerskiej
  Business Ethics in Management
  Treść   Abstract

 • Helena Ciążela
  Przejrzystość a etyka biznesu. Próba analizy
  Transparency and Business Ethics. An Attempt at Analysis
  Treść   Abstract

 • Regina Borowik
  Znaczenie kodeksów etycznych w funcjonowaniu firmy
  Role of Ethical Codes in Functioning of Corporation
  Treść   Abstract

 • Paweł Nawara
  Etyczne implikacje Kodeksu pracownika Poczty Polskiej
  Ethical Implications of Polish Post Employees’ Code
  Treść   Abstract


Procesy globalizacji


 • Aniela Dylus
  Dylematy procesu globalizacji
  Dilemmas of Globalisation Process
  Treść   Abstract

 • Bożena Klimczak
  Duchowy czy religijny wymiar integracji europejskiej
  Spiritual or Religious Dimension of the European Integration
  Treść   Abstract

 • Adam Nitecki
  Rola globalnych producentów i mediów komercyjnych w budowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego
  The Role of the Global Manufacturers and Commercial Mass Media
  Treść   Abstract


Skutki transformacji ustrojowej


 • Jerzy Kropiwnicki
  Rola uwłaszczenia nomenklatury w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  The Role of Enfranchisement of Nomenklatura in the Process of Poland’s Private Sector Formation
  Treść   Abstract

 • Jerzy Wratny
  Krysys pracy w III Rzeczypospolitej
  Crisis of Labour in the Third Republic of Poland
  Treść   Abstract

 • ks. Stanisław Skobel
  Korupcja jako jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń społecznych
  The Corruption as One of the Most Grievous Social Menaces
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Podatek progresywny czy liniowy – co jest dobre dla Polski?
  Progressive or proportional tax – what is good for Poland?
  Treść   Abstract

 • Beata Markowska, J. Jacek Sztaudynger, Marcin Sztaudynger
  Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość
  Modeling of Economic and Social Determinants of Crime
  Treść   Abstract


Inne problemy etyki gospodarczej


 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Zapoznana cnota oszczędności
  Unappreciated Virtue of Frugality
  Treść   Abstract

 • Jerzy Tadeusz Kowaleski
  Społeczne i ekonomiczne następstwa procesu starzenia się ludności
  Social and Economic Impacts of the Population Ageing Process
  Treść   Abstract

 • Zdzisław Szymański
  Ekonomiczne i etyczne walory gospodarki chłopskiej w ujęciu Stanisława Głąbińskiego
  Economic and Ethical Virtues of Peasant Farming as Interpreted by Stanisław Głąbiński
  Treść   Abstract

 • Wiesław Banach
  Etyczne aspekty innowacji ekonomicznej
  Ethical Aspects of Economic Innovation
  Treść   Abstract

 • Julita Sokołowska
  Zasada podwójnego skutku w działalności gospodarczej
  The Principle of Double Effect in Corporate Activity
  Treść   Abstract

 • Michał Michalski
  Etyczny problem podziału pracy
  Ethical Problems of Labour Distribution
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Przedsiębiorczość a małe i średnie przedsiębiorstwa
  Entrepreneurship and SME
  Treść   Abstract

 • Marian Krupa
  Perspektywa aksjologiczna w komunikatach reklamowych współczesnej organizacji
  The Contemporary Organizations’ Advertisements in an Axiological Perspective'
  Treść   Abstract


vol. 7, nr 2Problemy etyczne procesu edukacyjnego


 • Michał Seweryński
  Uwagi o problemach etycznych środowiska akademickiego
  Remarks Concerning Ethical Problems of the Academics
  Treść   Abstract

 • Zofia Mikołajczyk
  Rola kierownika katedry w uczelni wyższej - refleksje na tle własnych doświadczeń
  Functions and Roles of Chair’s Director at University - Selected Remarks Based on Experience
  Treść   Abstract

 • Maria Stolarska
  Kup pan dyplom - istnienie zjawiska, jego przyczyny, powszechność i swoista bezkarność
  A Diploma to Buy - The Existing Phenomenon, its Causes, its Universality and its Impunity
  Treść   Abstract

 • Anna Kubiak
  Przejawy korupcji na wyższych uczelniach
  Corruption in Institutions of Higher Education
  Treść   Abstract

 • Wojciech Zieliński
  Etos uczonego w dobie radykalnego pluralizmu idei
  Ethos of Scholar in Times of Radical Pluralism of Ideas
  Treść   Abstract

 • Wioletta Ocieczek
  Etos nauczyciela akademickiego w opinii studentów
  Ethos of the University Teacher in Students’ Opinion
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Zdzisław Stepulak
  Tajemnica zawodowa psychologa jako nauczyciela akademickiego
  Professional Confidentiality of Psychologists Working as Academic Teachers
  Treść   Abstract

 • Bogusław Śliwerski
  Oświatowe wyspy oporu edukacyjnego
  Systemic Islands of Educational Resistance
  Treść   Abstract

 • Joanna M. Michalak
  Dylematy etyczne w nauczaniu. Troska o dobro dziecka i odpowiedzialność
  Ethical Dilemmas in Teaching. Care of the Child Welfare and Responsibility
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia menadżera
  Looking for a New Education of Manager
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Społeczna odpowiedzialność nauczycieli akademickich za kształcenie elit
  University Teacher’s Responsibility in the Teaching Process
  Treść   Abstract


Inne problemy związane z etyką


 • Jerzy Gałkowski
  Etyka rozparcelowana?
  Fragmented ethics?
  Treść   Abstract

 • Danuta Miller
  Opiekun spolegliwy w koncepcji Tadeusza Kotarbińskiego
  Tadeusz Kotarbiński’s Concept of Trustworthy Guardian
  Treść   Abstract

 • Józef Oleński
  Modele informacyjne współczesnego państwa - aspekt etyczny
  Infomation Models of Modern State - the Ethical Perspective
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  Wartość życia ludzkiego w opiece zdrowotnej: etyka medyczna versus rachunek ekonomiczny
  The Value of Human Life in Health Care: Medical Ethics versus Economic Calculation
  Treść   Abstract