2005
vol. 8, nr 1Jan Paweł II w obliczu społeczno-etycznych problemów współczesnego świata


 • ks. Tadeusz Ślipko SJ
  O współczesnej potrzebie katolicyzmu społecznego
  On the Contemporary Need for Social Catholicism
  Treść   Abstract

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Komplementarność sprawiedliwości i miłości w społecznym nauczaniu Jana Pawła II
  Complementary of Justice and Love in the Social Teaching of John Paul II
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Graczyk SDB
  Solidarność jako droga do rozwiązywania problemu bezrobocia w ujęciu Jana Pawła II
  Solidarity as a Way of Solving the Problem of Unemployment According to John Paul II
  Treść   Abstract


Ogólne problemy etyki gospodarczej


 • Danuta Miller
  Metodologiczne spojrzenie na zagadnienia etyki w gospodarce
  A Methodological View of Business Ethical Problems
  Treść   Abstract

 • Nijole Vasiljeviene
  O potrzebie niedoktrynalnej wersji etyki i zmiany paradygmatów we współczesnej etyce biznesu
  The Necessity of Non-doctrinal Version of Ethics and the Change of Business Ethics Paradigms
  Treść   Abstract

 • Rafał Biskup
  Wolność gospodarcza a etyka
  Economical Freedom and Ethics
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Moralne standardy konsumentów: analiza empiryczna
  Moral Standards of Consumers: an Empirical Analysis
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej
  Success in Life in the Polish Society in the Period of System Transition
  Treść   Abstract


Historia myśli etycznej w ekonomii


 • ks. Jerzy Koperek
  Bonum commune narodu i państwa w koncepcji kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Bonum commune of Nation and State According to Concept of Cardinal Stefan Wyszyński
  Treść   Abstract

 • Kazimierz Zając
  Św. Tomasz z Akwinu – Jego zapatrywania socjalne i ekonomiczne
  St. Thomas Aquinas – His Social and Economic Views
  Treść   Abstract

 • Paweł Starosta
  Więź społeczna w dobie globalizacji
  Social Bonds in the Era of Globalization
  Treść   Abstract

 • Joanna Turek
  Dobro wspólne w myśli politycznej Johna Locke’a
  The Common Good in the John Locke’s Political Conception
  Treść   Abstract

 • Dominik Stanny
  W czyim interesie powinna działać firma? M. Friedman kontra W.M. Evan i R.E. Freeman
  In Whose Interests Should the Corporation Be Managed? Friedman vs Freeman and Evan
  Treść   Abstract

 • Mateusz Walasek
  Etyczne problemy transformacji ustrojowej w myśli Mirosława Dzielskiego
  Ethical Problems of Systemic Transition in Miroslaw Dzielski’s View
  Treść   Abstract


Skutki globalizacji, integracji i transformacji


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Modele integracji europejskiej
  Models of European Integration
  Treść   Abstract

 • Anna Adamus-Matuszyńska
  Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji
  Social Responsibility of Companies in the Age of Globalization
  Treść   Abstract

 • Helena Ciążela
  Zmierzch czy kryzys etyki globalnej?
  Decline or Crisis of Global Ethics?
  Treść   Abstract

 • Paulina Matera, Rafał Matera
  Czy etyka poddaje się globalizacji?
  Is Ethics Influenced by the Globalization?
  Treść   Abstract

 • Wiesław Banach
  Etyka w życiu gospodarczym społeczeństwa pokapitalistycznego
  Ethics in Post-Capitalist Society
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Przedsiębiorczość i wiedza w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
  Entrepreneurship and Knowledge in the European Union Policy Concerning Small and Medium Sized Enterprises
  Treść   Abstract


Etyka, administracja, polityka i sprawiedliwość


 • Janina Filek
  Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu
  The Role of Public Administration in Shaping of Ethical Business Environment
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska
  Zróżnicowanie społeczne, szara strefa i podatki w transformujących się gospodarkach
  Social Differentiation, Underground Economy and Taxes in Transition Economies
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Sprawiedliwa płaca – warunki jej urzeczywistnienia
  How to Introduce Right Wages
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  Standardy sprawiedliwości w polskim systemie opieki zdrowotnej: zagadnienia ekonomiczne i etyczne
  Justice Standards in Polish Health Care System: Ethical and Economical Issues
  Treść   Abstract

 • Łukasz Arendt
  Podatek dochodowy od osób fizycznych a sprawiedliwość podatkowa
  Personal Income Tax and Tax Equity
  Treść   Abstract

 • Andrzej Woźnicki
  Dylematy etyczne parlamentarzysty
  Ethical Dilemmas of an MP
  Treść   Abstract

 • Tomasz Legiędź
  Motywy działania polityków w świetle teorii wyboru publicznego
  The Behaviour of Politicians from a Public Choice Perspective
  Treść   Abstract


Porządek prawny a korupcja


 • Anna Kubiak
  O korupcji urzędniczo-komercyjnej w Polsce. Wyniki badań empirycznych
  Local Government and Private Sector Corruption in Poland. Research Findings
  Treść   Abstract

 • Tomasz Barankiewicz
  Wartości a porządek prawny społeczeństwa otwartego
  The Economic Values and Law in the Open Society
  Treść   Abstract

 • Elżbieta Hibner
  Przejrzystość współpracy sektora publicznego z kapitałem prywatnym w świetle przepisów projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
  Transparency of Cooperation of the Public Sector with Private Capital
  Treść   Abstract

 • Magdalena Paszkiewicz
  Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy
  The Influence of the Criminality on the Economic Growth
  Treść   Abstract


Etyka, bezrobocie, kapitał społeczny


 • Maciej Frykowski
  Etyczne aspekty kapitału społecznego
  Ethical Aspects of Social Capital
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Władza a problem społecznego zaufania
  Power and the Problem of Social Trust
  Treść   Abstract

 • Leszek Kucharski
  Cechy społeczno-ekonomiczne jednostek a ich pozycja na rynku pracy
  Socio-economic Characteristics of the Persons and Their Position on the Labour Market
  Treść   Abstract

 • J. Jacek Sztaudynger
  Bezrobocie i przestępczość jako zakłócenia rozwoju gospodarczego
  Unemployment and Criminal Activities as Disturbances of Economic Growth
  Treść   Abstract

 • Dariusz P. Rospendek
  Zrozumieć bezrobotnego, aby pomagać bezrobotnym
  To Understand an Unemployed Person in Order to Help Unemployed People
  Treść   Abstract


Etyka biznesu i etyka zawodowa


 • Maciej Kozakiewicz
  Wkład biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
  Business and Non-Governmental Organisations for the Idea of Corporate Social Responsibility in Poland
  Treść   Abstract

 • Dominik Stanny
  Znajomość zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i ich realizacja w firmach z kapitałem krajowym i zagranicznym
  The Idea of Corporate Social Responsibility in Companies with Polish and Foreign Capital
  Treść   Abstract

 • Sławomir Tkacz
  O etyce prokuratora
  On Prosecutor Ethics
  Treść   Abstract

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyka w konsultingu menedżerskim
  Ethics in Management Consulting
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  W poszukiwaniu etycznego marketingu: pomiędzy marketingiem sprzedaży a marketingiem partnerskim
  Looking for the Ethical Marketing: Sale Marketing versus Partnership Marketing
  Treść   Abstract

 • Patryk Gałuszka
  Poprawność etyczna zachowań uczestników rynku kapitałowego
  Ethical Correctness of Behavior on Capital Markets
  Treść   Abstract

 • Adriana Paliwoda-Matiolańska
  Zrównoważony rozwój jako wymóg strategiczny przedsiębiorstwa
  Sustainable Development as Strategic Performance Requirement
  Treść   Abstract


vol. 8, nr 2
Problemy etyczne środowiska akademickiego


 • Bożena Klimczak
  Wpływ studiów ekonomicznych na poziom moralny studentów
  The Influence of Economic Studies on Students' Morality Level
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Olbrycht
  Szkoła wyższa jako środowisko kształtowania się społecznej więzi moralnej
  A School of Higher Education as a Place to Form Social Moral Links
  Treść   Abstract

 • Antoni Smoluk
  Ekonomia, etyka i nauka
  Economics, Ethics and Science
  Treść   Abstract

 • Bogusław Śliwerski
  Etyczna dys(a)kredytacja pedagogiki w szkołach wyższych
  Ethical Dis(a-)creditation of Pedagogy in Higher Educational Institutions
  Treść   Abstract

 • Jacek Sójka
  Jak uczyć etyki biznesu po Enronie?
  How to Teach Business Ethics after Enron?
  Treść   Abstract

 • Wojciech Zieliński
  Nauka i sceptycyzm a działanie komunikacyjne na uniwersytecie
  Science and Scepticism versus Communication Activity at Universities
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Stepulak
  Etyczne problemy badań naukowych we współczesnej psychologii
  Ethical Problems of Research in Modern Psychology
  Treść   Abstract

 • Regina Borowik, Sophie Laird, Barbara Borowik
  Etyka i świat wartości studentów kierunku Zarządzanie
  Ethics and the Values of Management Students
  Treść   Abstract

 • Anna Stolarska
  Student wymiany międzynarodowej, pożądany klient czy niechciany petent?
  The Student of the International Exchange – a Desirable Customer or Unwanted Supplicant?
  Treść   Abstract


Inne problemy związane z etyką


 • Paweł Woroniecki
  Społeczeństwo obywatelskie jako kategoria analizy przemian po 1989 roku
  ‘Civil Society’ as a Category of Analysis of Transformation in Poland after 1989
  Treść   Abstract

 • Krzysztof Gładkowski
  Świecki charakter państwa a wolność religijna
  The Secular Character of a State and Religious Freedom
  Treść   Abstract

 • Piotr Rogala
  Etyczny wymiar funkcjonowania znaków jakości
  Ethical Aspects of Quality Certificates
  Treść   Abstract

 • Witold Matuszyński
  O źródłach i sposobach przezwyciężenia mobbingu w organizacji
  The Sources of Mobbing and the Ways of Overcoming It in the Organization
  Treść   Abstract