2006vol. 9, nr 1Jan Paweł II w obliczu problemów współczesnego świata


 • Zdzisław Jan Ryn
  Jan Paweł II: katecheza cierpienia i umierania
  John Paul II: The Pontificate of Suffering
  Treść   Abstract

 • ks. Tadeusz Ślipko
  Teoria wartości w ujęciu Karola kard. Wojtyły a tradycyjna tomistyczna etyka chrześcijańska
  The Theory of Values according to Cardinal Karol Wojtyła and the Traditional Thomist Christian Ethics
  Treść   Abstract

 • ks. Piotr Przesmycki
  Kompendium nauki społecznej Kościoła Katolickiego
  The Compendium of Catholic Church's Social Teaching
  Treść   Abstract

 • ks. Janusz Mariański
  Kościół katolicki w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze
  The Catholic Church in Poland and the Social and Economic Transformations
  Treść   Abstract


Ogólne problemy etyki gospodarczej


 • Jacek Sójka
  Etyka biznesu jako źródło przedsiębiorczości
  Business Ethics as a Source of Entrepreneurship
  Treść   Abstract

 • Joanna Dzionek-Kozłowska
  Ekonomista jako kaznodzieja: George J. Stigler versus Alfred Marshall
  The Economist as a Preacher: Stigler versus Marshall
  Treść   Abstract

 • Wiesław Banach
  Aksjologiczne determinanty rozwoju gospodarczego
  Axiological Determinants of Economic Development
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Menedżerowie, politycy, gangsterzy. O potrzebie reintegracji teorii społecznej
  On the Necessity of Reintegration of the Social Theory
  Treść   Abstract

 • Ewa Podrez
  Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu
  The Compromise as a Difficult Case of Business Ethics
  Treść   Abstract


Historia myśli etycznej w ekonomii


 • Nijole Vasiljeviene, Janina Kubka
  Kantowska metafizyka moralności a współczesna etyka zawodowa
  Kant’s Metaphysics of Morality and the Contemporary Professional Ethics
  Treść   Abstract

 • Stefan Zabieglik
  Etyka życia gospodarczego w twórczości Adama Smitha
  Business Ethics in Adam Smith’s Works
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bombała
  Karola Adamieckiego harmonia duchowa jako podstawa etycznej kultury organizacji
  Karol Adamiecki’s Harmony of Spirit as a Basic Ehical Oganisational Culture
  Treść   Abstract

 • Dominik Stanny
  W czyim interesie powinna działać firma? M. Friedman kontra W.M. Evan i R.E. Freeman
  In Whose Interests Should the Corporation Be Managed? Friedman vs Freeman and Evan
  Treść   Abstract

 • Wojciech Sztombka
  Spór między Charlsem Taylorem, a Jürgenem Habermasem– dwie koncepcje praktyki społecznej i filozofii moralności
  A Dispute between Charles Taylor and Jürgen Habermas– Two Conceptions of Social Practice and Moral Philosophy
  Treść   Abstract


Współczesne dylematy etyczne


 • Janina Filek
  Polski trójkąt korupcyjny
  The Polish Corruption Triangle
  Treść   Abstract

 • Anna Krajewska, Stefan Krajewski
  Koszty pracy w Polsce – mity i fakty
  Labour Costs in Poland – Myths and Facts
  Treść   Abstract

 • Maria Smereczyńska
  Rodzina a polityka społeczno-gospodarcza państwa
  Family and the Socio – Economic Policy of the State
  Treść   Abstract

 • Jerzy Kisielnicki, Tomasz Ochinowski
  Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych
  Ethics in a Virtual Organization and Traditional Ones
  Treść   Abstract

 • Felicjan Bylok
  Przemiany znaczenia konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
  Ethical Dilemmas of Marketing Practices in Pharmaceutical Market in Poland
  Treść   Abstract


Skutki globalizacji i integracji w sferze etyki


 • Tomasz Kwarciński
  Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa
  The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty
  Treść   Abstract

 • Maria Greta
  Wpływ współpracy euroregionalnej na wyrównywanie różnic regionalnych i realizację „ludzkiego oblicza” integracji
  The Impact of Euro-regional Cooperation on Bridging Regional Differences and the Implementation of the Human Face of the Integration
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk
  Pomoc publiczna w integrującej się Europie
  Public Aid in Integrating Europe
  Treść   Abstract

 • Sophie Laird, Regina Borowik, Barbara Borowik
  Etyczne reperkusje globalnych przemian w społeczeństwie informacyjnym
  Ethical Repercussions of Global Transformations in the Information Society
  Treść   Abstract

 • Dariusz Waldziński, Aleksandra Klimczuk
  Etyczne aspekty pracy konsultanta w procesie pozyskiwania dotacji UE na przykładzie polityki regionalnej
  Ethical Issues in the Process of Obtaining EU Funds by a Consultant in the Context of Regional Policy
  Treść   Abstract


Społeczna odpowiedzialność biznesu


 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: ograniczenia i perspektywy
  Social Corporate Responsibility in Poland: Opportunities and Limitations
  Treść   Abstract

 • Danuta Miller
  Ryzyko i odpowiedzialność w działalności zawodowej
  Risk and Responsibility in a Professional Activity
  Treść   Abstract

 • Helena Ciążela
  Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a etyczna odpowiedzialność biznesu
  Ethics of Global Responsibility for the Future and Ethical Responsibility of Business
  Treść   Abstract

 • Adriana Paliwoda-Matoliańska
  Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
  Ethical and Social Challenges of Modern Management
  Treść   Abstract

 • Piotr Rogala
  Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie
  Total Quality Management as a Method of Socially Responsible Management
  Treść   Abstract


Człowiek, organizacja i moralność


 • Janusz R. Sobczyk
  Człowiek i organizacja – dylematy autonomii jednostki
  A Human and an Organization. Dilemmas of Individual Autonomy
  Treść   Abstract

 • Marian Krupa
  „Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?
  The Management Theory Jungle – Knowledge Based on an Individual Conception of Life Approach
  Treść   Abstract

 • Barbara Mazur
  Rozwój moralny a metody rozwiązywania konfliktów w organizacji
  Moral Development and Methods of Handling Conflict
  Treść   Abstract

 • Bronisław Bartusiak
  Filozoficzne aspekty podstaw metodologii nauk o zarządzaniu – zagadnienia wprowadzające
  The Overview of Philosophical Aspects of the Management Theory
  Treść   Abstract


vol. 9, nr 2Problemy etyczne środowiska akademickiego


 • Bogusław Śliwerski
  Etyczno-pedagogiczne aspekty polityki oświatowej w III RP wobec procesów stratyfikacji społecznej
  Ethical and Pedagogical Aspects of Educational Policy in the Face of the Social Stratifcation Processes in the 3rd Republic of Poland
  Treść   Abstract

 • ks. Marcin Czajkowski
  Sprawiedliwość i miłosierdzie w praktyce nauczyciela akademickiego
  Justice and Mercy in the Practice of Academic Education
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Zdzisław Stepulak
  Etyka zawodu psychologa jako przedmiot moralnej i duchowej formacji akademickiej
  Professional Ethics of Psychologists as the Subject of the Moral and Spiritual Academic Formation
  Treść   Abstract

 • Wojciech Zieliński
  Kilka uwag o aksjologii pracy uniwersyteckiej
  A Few Remarks on the Axiology of University Work
  Treść   Abstract

 • ks. Waldemar Świątkowski
  Dojrzałość moralno-społeczna jednostki jako cel wychowania etycznego
  Socio-Moral Maturity as the Aim of Ethical Education
  Treść   Abstract

 • Joanna Michalak
  Sukces a ekonomizacja edukacji. Aspekty etyczne
  Success and the "Economization" of Education. Ethical Aspects
  Treść   Abstract

 • Janusz R. Sobczyk, Małgorzata Kołodziejczak
  Dobre obyczaje w nauce – geneza i kierunki zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu
  Morality of Science. Genesis and Trends of Moral Changes in Management Sciences
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Kołodziejczak, Janusz R. Sobczyk
  Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia – stan obecny i jego konsekwencje
  Free-Market Morals of University Activities and the Educational Process. The Present State and Its Consequences
  Treść   Abstract


Etyka w funkcjonowaniu instytucji


 • Mirosław Sekuła
  Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego
  Integrity of Public Administration Officers in the Service of Common Good
  Treść   Abstract

 • Marta Przęczek
  Problemy etyczne w zarządzaniu instytucją kultury (refleksje na tle własnych doświadczeń zawodowych)
  Ethical Problems of the Cultural Institution Management – Selected Aspects Based on Personal Work Experience
  Treść   Abstract

 • Andrzej Brzozowski, Anita Wróblewska
  Odpowiedzialność moralna w działalności gospodarczej na przykładzie ABB Polska
  Business Ethics in ABB Poland – a Case Study
  Treść   Abstract


Inne problemy związane z etyką


 • Janusz Skodlarski
  Wcielenia Bony Sforza d’Aragona (1494–1557)
  Fields of Bona Sforza d’Aragona’s activity (1494–1557)
  Treść   Abstract

 • Marek Gniazdowski
  Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych... ale co teraz?
  Approval of Corruption and Nepotism in Totalitarian Systems… and What Now?
  Treść   Abstract

 • Magdalena Wieczorkowska
  Etyczność reklam Benettona
  Ethics in Ad Campaigns of United Colors of Benetton
  Treść   Abstract

 • Mieczysław J. Bonisławski
  Kto i jak odpowiada za warunkowanie jakości odczuć turysty-gościa?
  Who and to What Extent is Responsible for the Quality of a Tourist’s Feelings?
  Treść   Abstract