2007vol. 10, nr 1Myśl etyczna w filozofii i ekonomii


 • Wojciech Gasparski
  Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły
  Elements of the Philosophical Anthropology of Karol Wojtyła
  Treść   Abstract

 • ks. Piotr Przesmycki
  Etyka życia gospodarczego w nauczaniu Jana Pawła II
  John Paul II Economics Ethics
  Treść   Abstract

 • ks. Tadeusz Ślipko
  Prawo własności prywatnej w etyce chrześcijańskiej a jego interpretacje w liberalizmie i socjalizmie
  The Right to Private Property in Christian Ethics and its Interpretations in Liberalism and Socialism
  Treść   Abstract

 • ks. Jerzy Koperek
  Poszanowanie prawa do własności prywatnej w kontekście zasady uniwersalnego przeznaczenia dóbr
  The Respect of the Right of Private Property in the Context of Principle of the Universal Destination of Goods
  Treść   Abstract

 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Etos liberalizmu – profil, pozytywy, ograniczenia, dylematy
  Ethics of Capitalism – Advantages, Dilemmas and Limitations
  Treść   Abstract

 • Ewa Podrez
  Etyczna i prakseologiczna koncepcja działania i jego oceny
  The Ethical and Praxeological Conception of Act and its Valuation
  Treść   Abstract

 • ks. Waldemar Świątkowski
  Nierozerwalny związek wolności i odpowiedzialności
  The Inseparable Connection of Freedom and Responsibility
  Treść   Abstract

 • Janusz Skodlarski
  Poglądy i działalność publiczna Stanisława Staszica a jego oblicze moralne
  Stanisław Staszic’s Convictions and Public Activity versus his Morality
  Treść   Abstract


Biznes: uczciwy, liberalny, konkurencyjny, odpowiedzialny?


 • Bożena Klimczak
  Model człowieka gospodarującego – szansa czy zagrożenie dla uczciwego biznesu?
  Model of Homo Oeconomicus – a Chance or Threat to Honest Business?
  Treść   Abstract

 • Jacek Sójka
  Idea etyki stosowanej. Pomiędzy wyżynami filozofii a wymogami praktyki
  The Concept of Applied Ethics. Between Philosophical Heights and Practical Demand
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  Godna praca człowieka fundamentem etyki w życiu gospodarczym
  Dignity of Human Work – a Fundamental Economic Issue
  Treść   Abstract

 • Stefan Krajewski
  Konkurencyjność polskiej gospodarki. Aspekty etyczne i społeczne
  Competitiveness of Poland’s Economy – Ethical and Social Aspects
  Treść   Abstract

 • Rafał Biskup
  Dobre obyczaje w działalności gospodarczej
  Good Standards in Economic Activity
  Treść   Abstract

 • Barbara Borowik, Regina Borowik, Sophie Laird
  Poziom świadomości etycznej menedżera jako jego kompetencja, w kontekście teorii rozwoju moralnego L. Kohlberga
  The Level of Ethical Consciousnesses of a Manager as a Competence in the Context of L. Kohlberg’s Theory of Moral Development
  Treść   Abstract

 • Grzegorz Szulczewski
  Odpowiedzialność świata biznesu w świetle postulatów etyk nierygorystycznych
  Business Responsibility in the Light of Non-rigoristic Ethics Postulates
  Treść   Abstract

 • Grażyna Ożarek
  Obowiązki biznesu wynikające z umowy społecznej
  Business Obligations as a Consequence of a Social Contract
  Treść   Abstract


Kapitał społeczny, kapitał ludzki a równość


 • Michał Gabriel Woźniak
  Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej
  Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective
  Treść   Abstract

 • Aniela Dylus
  Kapitał społeczny świąt religijnych
  Social Capital of Religious Holidays
  Treść   Abstract

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Korupcja i zaufanie
  Corruption and Trust
  Treść   Abstract

 • Tomasz Nakoneczny
  Zaufanie a rynek w społeczeństwie wielokulturowym
  Trust and Market in Multicultural Society
  Treść   Abstract

 • Paweł Kumor, J. Jacek Sztaudynger
  Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna
  Optimal Inequality of Income in Poland – an Econometric Analysis
  Treść   Abstract

 • Tomasz Kwarciński
  Racje na rzecz równości. Spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej
  The Reasons for Equality. The Dispute between Robert Nozick and Bernard Williams about the Justification of Distributive Equality
  Treść   Abstract

 • Michał Gabriel Woźniak
  Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego
  Justice Inequalities and the Axiology of Institutional Order
  Treść   Abstract

 • Paweł Baranowski, Magdalena Paszkiewicz
  Związek inflacji z kapitałem społecznym
  The Relation between Inflation and Social Capital
  Treść   Abstract

 • Paweł Więckowski
  Dylemat więźnia a kryzys moralności rozumianej jako kontrakt racjonalnych egoistów
  The Prisoner's Dilemma and the Crisis of Morality as a Contract of Rational Egoists
  Treść   Abstract

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyczne problemy zarządzania potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie
  Ethical Problems of the Management of a Company’s Social Potential
  Treść   Abstract


Globalizacja a moralność


 • ks. Marek Stępniak
  Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE
  Ethical Aspects of the Lisbon Strategy According to COMECE
  Treść   Abstract

 • Janusz R. Sobczyk
  Kulturowa czy cywilizacyjna droga rozwoju – pytanie o podstawy aksjologiczne nowego ładu globalnego
  The Development of Culture or Civilization? The Question about the Axiological Basis of a New Global Order
  Treść   Abstract

 • Kornelia Bem
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce i w krajach Europy Środkowejowanie
  Corporate Social Responsibility (CSR) in Poland and in the Countries of Central Europe
  Treść   Abstract


Problemy etyczne administracji i zarządzania


 • Nijole Vasiljeviene, Janina Kubka
  Instytucjonalizacja etyki organizacji jako technologia zarządzania
  The Institutionalization of Organizational Ethics as the Management Technology
  Treść   Abstract

 • Janusz R. Sobczyk, Magdalena Zalewska
  Kultura organizacyjna – jej rola i funkcje w zarządzaniu (w ocenie etycznej)
  Organizational Culture – its Role and Function in Management (the Ethical Judgment)
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Ganczar
  Działalność gospodarcza w dobie informatyzacji administracji publicznej
  Economic Activity in the Times of Informatization of the Public Administration
  Treść   Abstract

 • Michał Kasiński
  Rozważania o dobrej administracji
  Reflections over a Good Administrative Behaviour
  Treść   Abstract

 • Anna Chmielak
  Przesłanki legitymizacji państwa w warunkach zmian systemowych
  The Prerequisites of Social Legitimization of State
  Treść   Abstract

 • Paweł Gruszczyński
  Etyczne dylematy gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
  Ethical Dilemmas in Water Supply and Sewage Disposal Systems
  Treść   Abstract


vol. 10, nr 2Współczesne dylematy etyczne


 • ks. Kazimierz Gryżenia
  Dobro wspólne – rozwój osobowy – życie gospodarczej
  Common Welfare, Personal Development and Economy
  Treść   Abstract

 • Michał Michalski
  Tożsamość polskiego życia gospodarczego
  The Identity of Poland’s Economy
  Treść   Abstract

 • Anna Kubiak
  Nastawienia prokuratorów wobec korupcji
  Attitudes towards Corruption among Prosecutors
  Treść   Abstract

 • Stanisław Wieteska
  Etyka agenta ubezpieczeniowego
  Ethics of Insurance Agent
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Fundacje, media, etyka. O nadużywaniu uprawnień przez organizacje non-profit
  Non-profit Organizations, the Media and Ethics – an Analysis of the Abuse of Power
  Treść   Abstract

 • Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk
  Aktywność Aniołów Biznesu na nieformalnym rynku venture capital
  Activity of Business Angels on Informal Venture Capital Market
  Treść   Abstract

 • Marek Stawecki
  Etyka rzeczoznawcy majątkowego
  Real Property Appraiser’s Ethics
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Gałuszka
  „Siwiejąca populacja”: ekonomiczna, społeczna i etyczna waloryzacja starości
  A ‘Greying Population’: Economic, Social and Ethical Valorisation of Life
  Treść   Abstract

 • Magdalena Wieczorkowska
  Dylematy etyczne medycyny estetycznej – medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała?
  Ethical Dilemmas of Beauty Medicine – between Medicine of Repairing and the Marketing of the Body
  Treść   Abstract


Problemy etyczne środowiska akademickiego


 • Zdzisław Jan Ryn
  Antoni Kępiński – wzór lekarza, uczonego i nauczyciela
  Antoni Kępiński – A Model of Physician, Scientist and Teacher
  Treść   Abstract

 • Adam Biela
  Czy Polskę stać na emigrację absolwentów polskich szkół? Kontekst społeczno – moralny i ekonomiczny bezrobocia
  Can Poland Afford the Emigration of Polish Graduates? Socio-moral and Economic Context of Unemployment in Poland
  Treść   Abstract

 • ks. Marian Zdzisław Stepulak
  Duchowo – moralne postawy młodzieży akademickiej w kontekście śmierci Jana Pawła II. Badania empiryczne studentów filozofii i fizjoterapii
  Spiritual and Moral Attitudes of Youth in the Context of the Death of John Paul II. The Empirical Study Conducted on Philosophy and Physiotherapy Students
  Treść   Abstract

 • Kamila Biały
  Uniwersytet w warunkach rynkowych – z punktu widzenia krytycznej analizy dyskursu
  Marketization of Higher Education in Poland as Seen from the Critical Discourse Analysis Perspective
  Treść   Abstract

 • Joanna Michalak
  Koncepcja uznania i jej pedagogiczne znaczenie
  The Concept of Recognition and its Pedagogical Significance
  Treść   Abstract