2008vol. 11, nr 1Podstawowe dylematy etyki


 • ks. Tadeusz Ślipko
  Wolność w liberalizmie a prawda o wolności
  Freedom in Liberalism and the Truth about Freedom
  Treść   Abstract

 • Wojciech Gasparski
  Religie a biznes
  Religions and Business
  Treść   Abstract

 • Tadeusz Kowalik
  Czy kapitalizm może być etyczny?
  Can the Polish Capitalism Be Ethical?
  Treść   Abstract

 • Adam Zadroga
  Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologiczno-moralnej
  Anthropological Dimension of a Social and Economic Life in the Light of Contemporary Theological and Moral Thought
  Treść   Abstract


Historia myśli etycznej w ekonomii


 • Ewa Podrez
  Sokrates a etyka biznesu (Rozważania o etycznych źródłach odpowiedzialności)
  Socrates and Business Ethics (Considerations on the Ethical Origins of Responsibility)
  Treść   Abstract

 • Janusz Skodlarski
  Kazimierz Wielki jako reformator i człowiek
  Kazimierz III (the Great) – a Reformer and a Human
  Treść   Abstract

 • Zdzisław Szymański
  Etyczne i ekonomiczne aspekty programu agrarnego Henryka Kamieńskiego
  The Ethical and Economic Aspects of Henryk Kamieński’s Agrarian Programme
  Treść   Abstract

 • Paweł Urgacz
  Personalizm ekonomiczny i jego zasady w ujęciu G.M.A. Gronbachera
  Economic Personalism in G.M.A. Gronbacher’s Approach
  Treść   Abstract

 • Joanna Turek
  Zasada dobra wspólnego a demokracja. Próba analizy stanowiska J. Maritaina
  The Common Good Principle and Democracy: The Attempt of Analysing Jaques Maritain’s Conception
  Treść   Abstract

 • Gabriela Kamińska
  Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty`ego
  Philosophy and Applied Ethics. Discussion on the R. Rorty’s Statement
  Treść   Abstract


Skutki globalizacji i integracji w sferze etyki


 • ks. Kazimierz Gryżenia SDB
  Chrześcijańska przeszłość dla kultury integrującej się Europy
  The Christian Heritage and the Culture of Integrating Europe
  Treść   Abstract

 • s. Urszula Michalak
  Jana Pawła II apel o etyczny wymiar globalizacji
  John Paul II’s Call for an Ethical Dimension of Globalization
  Treść   Abstract

 • Katarzyna Stawarz
  Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej
  Cultural Identity in the Perspective of the European Integration
  Treść   Abstract

 • ks. Marek Stępniak
  Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich encyklik społecznych
  The Development of a Man – the Development of the World – at the Anniversary of the Papal Social Encyclicals
  Treść   Abstract


Społeczna odpowiedzialność


 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich
  The Social Responsibility Standards of Small Enterprises: A Comparative Analysis of Polish and British Companies
  Treść   Abstract

 • Kornelia Bem
  Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa
  Corporate Social Responsibility Programs as an Element of the Company Strategy
  Treść   Abstract

 • Michał Michalski
  Społeczna odpowiedzialność konsumenta
  Consumer Social Responsibility
  Treść   Abstract

 • Adam Płachciak
  Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych
  Moral Dilemmas of the Development of Postmodern Societies
  Treść   Abstract

 • Tomasz Przybyciński
  Etyka w społecznej gospodarce rynkowej
  Ethics in the Social Market Economy
  Treść   Abstract

 • Piotr Rogala
  Certyfikaty i nagrody jako formy upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji
  Certificates and Awards as the Form of Propagating the Concept of Corporate Social Responsibility
  Treść   Abstract


Niesprawiedliwość, sprawiedliwość i zaufanie


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Idea sprawiedliwości społecznej w kontekście procesu globalizacji
  The Idea of Social Justice in the Context of the Process of Globalization
  Treść   Abstract

 • Ryszard Piasecki
  Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie
  Development Economics and the Issues of Poverty and Social Inequalities
  Treść   Abstract

 • Michał Gabriel Woźniak
  Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego
  Justice Inequalities and the Axiology of Institutional Order
  Treść   Abstract

 • Grzegorz Szulczewski
  Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego
  J. Rawls's Theory of Rational Justice Viewed as Impartiality and the Business Ethics
  Treść   Abstract

 • Witold Pawlak, Jan Jacek Sztaudynger
  Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
  Economic Growth and the Optimal Inequality of Income in the US and Sweden
  Treść   Abstract

 • Wiesław Golnau
  Problem nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej
  Low-Wage Employment in Poland and other Developed Countries
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Plecka
  Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie Regionu Pomorskiego
  Diagnostics of Poverty in the Pomeranian Region
  Treść   Abstract

 • Małgorzata Ramocka
  Zagadnienie lichwy w ujęciu wielkich religii monoteistycznych
  Usury from the Point of View of Major Monotheistic Religions
  Treść   Abstract

 • Mirosława Rybak
  Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji
  The Phenomenon of Mobbing and Building up Trust in an Organization
  Treść   Abstract

 • Maria Czajkowska
  Kultura zaufania w organizacji. Istota – potrzeba – kształtowanie
  Trust Culture in an Organization. The Heart of the Matter – the Need – the Shape
  Treść   Abstract


vol. 11, nr 2Problemy etyczne środowiska akademickiego


 • Bohdan Wyżnikiewicz
  Etyka w ekonomicznych badaniach naukowych
  Ethics in Economic Research
  Treść   Abstract

 • Bogusław Śliwerski, Konrad Kobierski
  Rzecz o edukacyjnym kłamstwie
  An Issue of Educational Mendacity
  Treść   Abstract

 • Aurelia Polańska
  O etyce pracy nauczyciela akademickiego
  Ethics in Teaching at University Level
  Treść   Abstract

 • Mieczysław Dudek
  Wokół etyki niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Around the Ethics of Bringing Psychological and Pedagogical Help
  Treść   Abstract


Dylematy etyczne w służbie zdrowia


 • Mieczysław Gałuszka
  Dylematy i konflikty moralne polityków i lekarzy w ustanawianiu zadań systemu opieki zdrowotnej
  Moral Conflicts and Dilemmas of Politicians and Doctors in Setting Objectives of the Health Care System
  Treść   Abstract

 • Janina Kubka, Nijole Vasiljeviene
  Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie służby zdrowia
  Institutionalisation of Ethics in Healthcare
  Treść   Abstract

 • Marta Makowska
  Etyczne standardy relacji pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych
  The Ethical Standards for Physicians – Pharmaceutical Industry Relationship in the United States of America
  Treść   Abstract


Etyka zawodów


 • Czesław Lipiński
  Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego
  Ethics in Banking – Dilemmas of a Banker
  Treść   Abstract

 • Stanisław Wieteska
  Etyka brokera ubezpieczeniowego
  Ethics of Insurance Broker
  Treść   Abstract

 • Marek Stawecki
  Problematyka wymogów etycznych dotyczących osoby notariusza i sporządzanych przez niego czynności
  Problems Inherent in Ethical Requirements of Notary Public Profession and his/her Functions
  Treść   Abstract

 • Marzena Krawczyk, Piotr Sekuła
  Etyka w pracy audytora wewnętrznego
  Ethics in the Work of Internal Auditor
  Treść   Abstract

 • Danuta Barańska, Marek Jacek Michalak
  Zagadnienia etyczne w procesach przekształceń własnościowych Województwa Łódzkiego
  Ethical Issues in Ownership Transformations in the Voivodship of Łódź
  Treść   Abstract


Etyka – między teorią a praktyką


 • bp Adam Lepa
  Logosfera a etyka społeczeństwa komunikacji
  Logosphere and the Ethics of Communication Society
  Treść   Abstract

 • Przemysław Rotengruber
  Fundacje, media, etyka. Ciąg dalszy rozważań
  Foundations, Media and Ethics. Further Considerations
  Treść   Abstract

 • Bożena Walerjan
  Stosunek do przeciwników politycznych w kampaniach wyborczych – próba oceny etycznej
  The Attitude to Political Competitors during Election Campaigns: An Attempt of Ethical Assessment
  Treść   Abstract

 • Magdalena Wieczorkowska
  Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego
  Hedonism of the Contemporary Society of Consumption
  Treść   Abstract

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyczne problemy sprawowania władzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Ethical Problems with Exercising Power in Corporate Management
  Treść   Abstract


Miscellanea


 • Jerzy Kropiwnicki
  Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych ONZ (Kair plus pięć, Pekin plus pięć, Stambuł plus pięć)
  The Family and the Protection of Conceived Life at the UN Special Sessions (Cairo+5, Beijin+5 and Istanbul+5)
  Treść   Abstract

 • Krzysztof Zanussi
  Prawda w mediach
  The Truth in Media
  Treść   Abstract

 • ks. Piotr Przesmycki SDB
  Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego
  Patriotism in the Catholic Social Teaching
  Treść   Abstract

 • Michał Kasiński
  Samorząd jako wartość cywilizacyjna
  Local Self-Government as a Civilizational Value
  Treść   Abstract

 • ks. Paweł Sobuś
  Uczestnictwo w polityce jako moralna powinność obywatela
  The Participation in Politics as a Moral Duty of a Citizen
  Treść   Abstract