2009vol. 12, nr 1Społeczno-etyczne problemy świata w świetle nauki Jana Pawła II


 • o. Leon Stefan Knabit OSB
  Prawda ekonomiczna według Jana Pawła II
  Economic Truth According to Pope John Paul II
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Aurelia Polańska
  Zasady solidarności w nauce Jana Pawła II i w Strajku w Gdańsku w 1980 r.
  Solidarity Principles in the Teachings of John Paul II and during 1980 Strike in Gdańsk
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Michał Michalski
  Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae – aktualna propozycja dla świata akademickiego
  Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae – Actual Proposal for Academic World
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Anna Nawrot
  Rola środków społecznego przekazu w budowaniu jedności Europy w refleksji Jana Pawła II
  The Role of the Means of Social Communications in the Process of European Integration in Thought of John Paul II
  Treść   Abstract   Bibliografia


Z historii myśli etycznej


 • Janina Kubka
  Moralny aspekt niewidzialnej ręki w interpretacji Petera Koslowskiego
  Moral Aspect of Invisible Hand in Peter Koslowski’s Interpretation
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Joanna Zegzuła-Nowak
  Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga
  Homo ethicus as the Ethical Ideal in Henryk Elzenberg’s Philosophical Conception
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Janusz Skodlarski
  Paweł Brzostowski (1739–1827). Twórca Rzeczpospolitej Pawłowskiej
  Paweł Brzostowski (1739–1827). The Founder of ‘Rzeczpospolita Pawłowska’
  Treść   Abstract    Bibliografia


Problemy etyki w procesie integracji i globalizacji


 • Grzegorz Szulczewski
  Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów
  World Financial Crisis of 2008 from a Business Ethics’ Point of View
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Bożena Mikołajczyk
  Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny)
  Microfinance – a New Challenge in the European Union (a Humanistic Aspect)
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Małgorzata Ramocka
  Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji
  The Sacralization of Consumption as a Phenomenon of Globalization
  Treść   Abstract   Bibliografia


Etyka biznesu


 • Tadeusz Borkowski
  Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu
  Philosophical and Pragmatic Limitations of Business Ethics
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Adam Zadroga
  Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce
  Methods of Grasping Business Ethics in Poland
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Piotr Rogala
  Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw
  Social Responsibility as a Method of Improving Activities of Small and Medium-sized Companies
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Stanisław Wieteska
  Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie
  Trust as Part of Business Ethics in Life Insurance Company
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Robert Rogowski
  Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych
  Axiological Foundations of National Insurance System
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Iwona Dorota Czechowska
  Etyka działania bankowo-ubezpieczeniowego usługodawcy
  Ethics of a Bancassurance Service Provider
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Małgorzata Legiędź-Gałuszka
  Zasady uczciwej konkurencji w przemyśle targowym
  The Rules of Fair Competition in the Exhibition Industry
  Treść   Abstract    Bibliografia


Problemy sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Państwo a problem sprawiedliwości społecznej
  State and Social Justice
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Janina Filek
  Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie
  Social Economy as a New Challenge
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju
  CSR’s Place in the European Strategy for Sustainable Development
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Adam Płachciak
  Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości
  The Idea of Sustainable Development - a Principle of Justice
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • ks. Kazimierz Gryżenia SDB
  Współczesna moralność bez etyki?
  Contemporary Morality without Ethics?
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • ks. Paweł Bogumił Sobuś
  Antropocentryczny wymiar życia gospodarczo-społecznego
  The Anthropocentric Dimension of Social and Economic Life
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Jan Jacek Sztaudynger
  Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
  Family Based Social Capital and Economic Growth
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Paweł Kumor
  Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności płac w Polsce - krzywa Kuznetsa
  The Impact of Economic Level on Inequalities of Earnings in Poland - Kuznets’ Curve
  Treść   Abstract   Bibliografia


vol. 12, nr 2Dylematy etyczne w służbie zdrowia


 • Mieczysław Gałuszka
  Elity medyczne versus elity polityczne: kryzys elit zaufania publicznego
  Medical Elites versus Political Elites: the Crisis of the Public Elites
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Anna Skura-Madziała
  Religie świata i ich stanowisko wobec eutanazji
  Religions of the World and their Positions on Euthanasia
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bożena Walerjan
  Nowe dylematy medycyny – zjawisko macierzyństwa zastępczego w perspektywie społeczno-etycznej
  New Medical Dilemmas – the Surrogate Motherhood in the Social – Ethical Perspective?
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Marta Makowska
  Etyka w pracy przedstawiciela medycznego
  Work Ethics of the Pharmaceutical Sales Representatives
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Dorota Jołkiewicz
  Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania się epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu
  The Ethical Dimension of AIDS/HIV Outspreading in the World – Problem’s Outline
  Treść   Abstract   Bibliografia


Problemy etyczne środowiska akademickiego


 • ks. Marian Stepulak
  Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna
  Psychologist as an Academic Teacher in the Media. Ethical Reflection
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bogusław Śliwerski
  Model szkoły w świetle pedagogiki chrześcijańskiej Instytutu Edukacji Narodowej
  The Model of School in Christian Pedagogics of the Institute of National Education
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Karol Fjałkowski
  Dydaktyczne znaczenie ekonomii instytucjonalnej, jako nurtu ukazującego rolę moralności w życiu gospodarczym
  The Didactic Meaning of Institutional Economics as a School of Economic Thought: the Role of Morality in the Economic Life
  Treść   Abstract   Bibliografia


Miscellanea


 • Krzysztof Zanussi
  Czy nadszedł czas wielkich pytań?
  Has the Time Come for Essential Questions?
  Treść   Abstract

 • biskup Adam Lepa
  Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej
  Ethical and Educational Aspects of Public Opinion
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Jerzy Kropiwnicki
  Trzydzieści srebrników
  Judas’s 30 Pieces of Silver
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Tomasz Pajor
  Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym
  Several Remarks on Ethical Value Judgments in Civil Law
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Michał Kasiński
  Etyczne i polityczno-prawne dylematy samorządu terytorialnego w Polsce
  Ethical, Political, and Legal Dilemmas of Poland’s Self-Government
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Marek Stawecki
  Etyka w działalności samorządu terytorialnego
  Ethics in Local Governments’ Activity
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bronisław Bombała
  Zmiana paradygmatu zarządzania w ekoempatycznej koncepcji menedżeryzmu
  Change of the Management Paradigm in the Ecoempathetic Concept of Management
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Przemysław Rotengruber
  Gospodarz etyczny, gospodarz roztropny. Czy wolno okradać złodzieja?
  Ethical Perfection and Economic Wisdom. Is Robbing a Thief Allowed?
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Mieczysław Dudek
  Narkomania w wojsku – wybrane uwarunkowania
  Drug Abuse in Military: Selected Issues
  Treść   Abstract   Bibliografia

Tezy do dyskusji


 • Piotr Bartula
  „Testamentowa” „teoria” sprawiedliwości
  The ‘Testamentary’ Theory of Justice
  Treść   Abstract

 • Andrzej Sztylka
  Przyjaźń i wspólnota, jako czynniki autentyzmu życia i działania ludzi. Kilka uwag na podstawie własnego doświadczenia
  Friendship and Community as Elements of Authenticity of Life and Human Action. Several Personal Thoughts
  Treść   Abstract