2011vol. 14, nr 1


Solidarność, moralność i etyka w gospodarce


 • ks. Stanisław Kowalczyk
  Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
  Solidarity as a Principle of Social Life in the Teachings of John Paul II
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Inga Mizdrak
  Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły
  Community-Oriented Character of Freedom on the Basis of Karol Wojtyła’s Anthropological Thought
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Aniela Dylus
  Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji
  The Crisis of Social Market Economy in the Context of Globalization Processes
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Przemysław Rotengruber
  Biznes, kryzys, etyka. Zło gospodarcze jako przedmiot nazywania
  Business, Crisis, Ethics. Economic Evil as a Subject to be Called
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • ks. Paweł Bogumił Sobuś
  Etyczne aspekty globalizacji gospodarki
  Ethical Aspects of Globalization of Economy
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Paulina Matera, Rafał Matera
  Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala
  Morality, Religion and the Development of Capitalism – the View of Deepak Lal
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bronisław Bombała
  Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt etyczny
  From the Humanization and the Structuralization of the Work to Empowerment – Ethical Aspect
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Gabriela Zywar
  Józefa Tischnera rozumienie pracy
  Józef Tischner's Understanding of Work
  Treść   Abstract   Bibliografia


Historia myśli etycznej a wzrost gospodarczy


 • Adam Płachciak
  Utopistyczny wymiar idei rozwoju zrównoważonego
  Utopian Dimension of the Idea of Stable Development
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Grzegorz Szulczewski
  Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym
  Cultural Anthropology of Bronisław Malinowski and Reflection on the Economic Crisis
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Olgierd Górecki
  Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu
  Utilitarianism – Doctrinal Analysis of the Evolution of the Thought
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Paweł Więckowski
  Naukowy hedonizm jako podstawa krytycznej oceny przemian społecznych – ekonomia szczęścia Richarda Layarda, Marka Anielskiego i Richarda Easterlinaskiej
  Scientific Hedonism as a Basis for the Critical Assessment of the Social Transformations – Richard Layard’s, Mark Anielski’s and Richard Easterlin’s Economy of Happiness
  Treść   Abstract   Bibliografia


Rodzina, społeczeństwo, zaufanie a gospodarka


 • Michał Michalski
  Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem
  What Kind of Man is Postmodern Homo Economicus? – Question in Context of Contemporary Relations between Family and Market
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
  Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
  Family Social Capital and Economic Growth – Analysis for Poland and 15 EU Countries
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Paweł Kumor
  Czy w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac?
  Is There a Rising Social Acceptance of Earning Inequalities in Poland?
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Monika Olszewska
  Zaufanie jako siła wspierająca działania na konkurencyjnym rynku
  The Trust as an Enterprise’s Supporting Power on the Free Competitive Market
  Treść   Abstract   Bibliografia


Miscellanea


 • bp Adam Lepa
  Etyka galenosfery
  The Ethics of Galenosphere
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Anna Lewicka-Strzałecka
  Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR
  Responsible Lobbying as an CSR Instrument
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Michał Kasiński
  Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce
  Contemporary Problems of Public Administration in Poland
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Jolanta Kowal, Grażyna Pilarek
  Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu
  Mobbing as a Problem of Ethics in Management
  Treść   Abstract   Bibliografia


vol. 14, nr 2Problemy etyczne nauki i oświaty


 • Bogusław Śliwerski
  Współczesny spór o istotę i zakres wychowania personalistycznego w Polsce
  The Contemporary Dispute About the Being and the Scope of the Personality Education in Poland
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Witold Śmigielski
  Nauczanie Jana Pawła II oraz Kościoła Katolickiego dotyczące zagadnień etycznych życia rodzinnego i partnerskiego a poglądy na ten temat łódzkiej młodzieży akademickiej
  The Teaching of John Paul II and of the Catholic Church Regarding Ethical Matters of the Family Life and the Views of Lodz’s Students
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • ks. Grzegorz Polok, Michał Kapias
  Wykorzystanie cnót w działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela akademickiego
  The Virtues’ Using in the Didactic-Educative Activity of an Academic Teacher
  Treść   Abstract   Bibliografia


Etyka zawodowa


 • Paweł Brzustewicz
  Środowisko naturalne jako przedmiot odpowiedzialności menedżera
  Natural Environment as a Subject of Manager’s Responsibility
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Robert Rogowski
  Etyczne postawy przedsiębiorców regionu tarnobrzeskiego. Studium z socjologii moralności
  Ethical Basis of Tarnobrzeg Region’s Entrepreneurs. Study on Sociology of Morality
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Marta Makowska
  Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym
  Ethical Challenges in the Cooperation between Physicians and Pharmaceutical Industry
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bogusław Piotr Marks
  Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego okresu 1921–1939
  The Stockbroker's Ethics in the Light of the Polish Stock Exchange Law of 1921–1939 Period
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Piotr Kowalski
  Etyka pracy leśnika w latach 1918–1939 na terenie Wielkopolski w świetle materiałów archiwalnych
  Ethics of a Forester’s Work in the Years 1918–1939 in Wielkopolska Region (Greater Poland) in the Light of Archive Material
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Justyna Lichwiarz
  Etyka w działalności organizacji pozarządowych
  Ethics in the Activities of NGOs
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
  Etyczne problemy w działalności spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym
  Ethical Problems in Business Activities of Companies in the Field of Competitive Sport
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Małgorzata Mrówka
  Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej
  Sources of Ethics of Advisor in Ancient Philosophy
  Treść   Abstract   Bibliografia


Etyka w ubezpieczeniach i funduszach emerytalnych


 • Stanisław Wieteska
  Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeniowym – klauzule abuzywne
  Unfair Practices in the Insurance Market in the Light of Ethics Principles
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Jarosław Zasada
  Etyka zawodowa likwidatora szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym
  Professional Ethics of Damage Adjuster in Insurance Company
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Arleta Nerka
  Etyczne aspekty wykonywania działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych
  The Ethical Aspects of Canvassing on Behalf of the Open Pension Funds
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Aldona Klimkiewicz
  Nowa emerytura jako element warunkujący godny poziom życia
  The New Pension as a Factor in a Decent Standard of Living
  Treść   Abstract   Bibliografia