2013
Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna


 • Marcell Schweitzer, Eberhard-Karls Universität Tübingen, Germany
  Plea for a Modular Design of Business Ethics – Basics of The Ethical Substantiation of Economic Decisions
  Apel o modułowe ujmowanie etyki biznesu. Podstawy etycznego uzasadniania decyzji ekonomicznych
  Treść (in English)   Abstract    Bibliografia

 • Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej
  Marginal Morality (die Grenzen der Moral) as an Ethical Challenge and as Knowledge to Gain a Competitive Advantage
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Michał A. Michalski, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Na dobre czy na złe? Wspólny kryzys a dobro wspólne
  For Better or Worse? The Common Crisis and Common Good
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Mariusz Jastrząb, Kozminski University, Poland
  Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School
  Social Responsibility in Business History Teaching at Harvard Business School
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Jerzy Kropiwnicki, University of Lodz, Poland
  Dziesięciu największych oszustów XXI wieku
  Top 10 Swindlers in XXI Century
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Monika Olszewska, Poznan University of Economics, Poland
  Wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej a zmiany obowiązującego sposobu gospodarowania
  Creating Socio-Economic Value and Changes in Model of Business
  Treść   Abstract   Bibliografia


Dylematy etyczne w gospodarce współczesnej


 • Tomasz Przybyciński, Warsaw University of Economics, Poland
  Etyka a globalny ład gospodarczy
  Ethics and the Global Economic Order
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Mateusz Pawlak, University of Lodz, Poland
  (Nie)Etyczna Unia Europejska na Bałkanach
  (Un)Ethical European Union in the Western Balkans
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Anna Kubiak, University of Lodz, Poland
  Lobbing w polskim prawie i praktyce
  Lobbing in Polish Law and Practice
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Marcin Kalinowski, University of Lodz, Poland
  Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej
  Lobbying from an Ethical Perspective
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Adam Zadroga, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej
  Taxes from a Catholic Social Teaching Point of View
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Anna Rutkowska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Ekonomiczny, społeczny i egzystencjalny wymiar funkcjonowania placówek hospicyjnych i wolontariatu hospicyjnego
  Economic, Social and Existential Dimension of the Functioning of Hospice Institutions and Hospice Voluntary Services
  Treść   Abstract    Bibliografia


Etyczne aspekty usług finansowych


 • I. Dorota Czechowska, University of Lodz, Poland
  Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek. Perspektywa historyczna i teraźniejszość
  Dilemmas Connected with Excessive Charging of Interest. Historical Trend and the Present
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Józef Duda, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin
  Miłosierdzie i gospodarka – od gór pobożnych do wspólnego ratowania się w nieszczęściu
  Charity and the Economy. From Montes Pietatis to the Mutual Aid
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Stanisław Wieteska, University of Lodz, Poland
  Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka w działalności gospodarczej
  The Phenomenon of Arson in Poland as an Element of Risk in Business
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Mirosław Kłusek, University of Agriculture in Cracow, Poland
  Działalność Państwowego Banku Rolnego w Generalnej Guberni
  The Activity of the National Bank of Agriculture in the General Government
  Treść   Abstract   Bibliografia


Etyka zawodowa i rynek pracy


 • Piotr Wajszczyk, Lodz University of Technology, Poland
  Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów
  Professional Engineering Ethics in Relation to Selected Codes
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Aldona Klimkiewicz, University of Lodz, Poland
  Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet
  Social Consequences of Increasing the Retirement Age of Woman
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Barbara Stolarska, University of Lodz, Poland
  Wynagrodzenia małżonków i kohabitantów
  Earnings of Spouses and Cohabitating Partners
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Arleta Nerka, Kozminski University, Poland
  Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy
  Mobbing as an Example of Unethical Behaviour at Work
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Monika Cieślikowska, Andrzej Pieczewski, University of Wroclaw, Poland, University of Lodz, Poland
  Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika
  Ethical Standards Binding on Employers. Perspectives of the Legal System, Organizations and Employees
  Treść   Abstract   Bibliografia


Miscellanea


 • Rafał Matera, University of Lodz, Poland
  Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego
  Relations of Economics and Ethics in the Thought of Mohandas Gandhi
  Treść   Abstract   Bibliografia

 • Bronisław Bombała, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna
  Economism of Management vs Personalistic Enterprenership
  Treść   Abstract    Bibliografia

 • Joanna Dzionek-Kozłowska, University of Lodz, Poland
  Ekonomia jako nauka pozytywna. Refleksje na marginesie „Ekonomii dobra i zła” Tomáša Sedláčka
  Economics as a Positive Science. Reflections after Reading Tomáš Sedláček’s ‛Economics of Good and Evil’
  Treść   Abstract   Bibliografia