Procedura recenzji


W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny teksów składanych do publikacji w czasopiśmie „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” teksty te podlegają recenzji.

Do oceny każdego z artykułów redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki autora z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process). W przypadku artykułów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż kraj pochodzenia autora publikacji.

Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

Autorzy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na recenzje. Odpowiedzi te przyjmuje i rozpatruje Redakcja.


Formularz recenzji do pobrania

Lista recenzentów wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ w roku 2019:

  prof. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  prof. Wojciech Giza, Krakow University of Economics
  prof. Ewa Gruszewska, University of Białystok
  prof. Nikkie S. Hodgson, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Jennifer L. Lemanski, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Anna Lewicka-Strzałecka, Polish Academy of Sciences
  prof. Barbara Pogonowska, Poznan University of Economics
  prof. Przemysław Rotengruner, Adam Mickiewicz University in Poznan
  prof. Jacek Sójka, Adam Mickiewicz University in Poznan
  prof. Tadeusz Szumlicz, Warsaw School of Economics
  prof. Grzegorz Szulczewski, Warsaw School of Economics
  prof. Danuta Walczak-Duraj, University of Łódź

Lista recenzentów wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ w roku 2018:

  prof. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  prof. Carlos Figueroa, Ithaca College (USA)
  prof. Janina Godłów-Legiędź, University of Lodz
  prof. Erica Grodzki, Lynn University (USA)
  prof. Nikkie S. Hodgson, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Jennifer L. Lemanski, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Anna Lewicka-Strzałecka, Polish Academy of Sciences
  prof. Barbara Pogonowska, Poznan University of Economics
  prof. Lyon Rathbun, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Sharaf N. Rehman, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan
  prof. Grzegorz Szulczewski, Warsaw School of Economics

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w roku 2017:

  prof. Jędrzej Chumiński, Wroclaw University of Economics
  prof. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  prof. Ewa Gruszewska, University of Białystok
  prof. Anna Lewicka-Strzałecka, PhD, Polish Academy of Sciences
  rev. prof. Biju Michael SDB, Salesian Pontifical University, Jerusalem, Israel
  prof. Maciej Miszewski, University of Economics in Katowice
  prof. Barbara Pogonowska, Poznan University of Economics
  prof. Sharaf N. Rehman, University of Texas Rio Grande Valley (USA)
  prof. Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan
  prof. Jacek Sójka, Adam Mickiewicz University in Poznan
  prof. Grzegorz Szulczewski, Warsaw School of Economics
  dr Jacek Wallusch, Institute of Cliometrics and Transition Studies