Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Annales. Etyka w Życiu Gospodarczymsą zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

W trosce o dbałość o utrzymanie wysokich standardów rzetelności naukowej Redakcja „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” zobowiązuje Autorów do ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania artykułów składanych do redakcji, z uwzględnieniem ich wkładu merytorycznego, rzeczowego i finansowego. Redakcja zobowiązuje Autorów do udzielenia wszelkich informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w ich powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowych i innych podmiotów. Informacje te mają charakter poufny i nie wpływają na decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji.

Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Jeśli autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Ponadto Redakcja zwraca uwagę, iż praktyki określane mianem ghostwriting i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej. Z postawą określaną jako ghostwriting mamy do czynienia w przypadku, gdy istotny wkład w powstanie publikacji wniosła osoba, której nazwisko nie zostało wskazane ani w gronie Autorów, ani w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast do guest authorship dochodzi wówczas, gdy w gronie Autorów wskazana jest osoba, która nie brała udziału w pracach nad powstaniem publikacji lub gdy jej udział w tym procesie był znikomy.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy wskazanych wyżej postaw będą skutkowały powiadomieniem jednostek, przy których afiliowani są dopuszczający się ich Autorzy.